แนวทางปฏิบัติในการประกาศเผยเพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุมหรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019(COVID-19)) ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ฯ

สถานะ: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 375
เลขที่หนังสือ: 
กค 0433.4/ว 563 ลว 27/11/2563
ลงวันที่: 
17 ธ.ค. 2020
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top