ให้ทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัย ส่งรายละเอียดข้อมูลเพื่อการตรวจสอบยอดยกมาของงบการเงินของมหาวิทยาลัย (ยอดยกมา) ณ 30 กันยายน 2564

ตามหนังสือบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ได้ขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเข้าตรวจสอบยอดคงเหลือสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ยอดยกมา) และการเข้าทดสอบระบบการจัดทำรายงานการเงินเบื้องต้นของงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 โปรดจัดเตรียมเอกสารงบการเงินตามที่ปรากฎในเอกสารแนบ โดยจะเข้าปฏิบัติงานในวันที่ 1 – 3 , 6 – 10 กันยายน 2564 เป็นต้นไป นั้น

บัดนี้ บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ได้ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( E – mail) เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 (เอกสารแนบ) แจ้งว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้บริษัทไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ บริษัทฯจึงขอเลื่อนการตรวจในช่วงวันที่ 1 – 3 กันยายน 2564 ไปก่อน และขอข้อมูลเบื้องต้นสำหรับตรวจสอบยอดคงเหลือสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ยอดยกมา) ตามเอกสารแนบ

ทั้งนี้ ในเบื้องต้นให้ทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัย ส่งไฟล์ข้อมูลตามลำดับที่ 3 (บัญชีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด) ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ดังเอกสารแนบ ส่งให้ กองคลัง ผ่านทาง https://forms.office.com/r/d4fjS4PJcX หรือ Scan QR Code ส่งภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เพื่อ กองคลังจะได้รวบรวมส่งให้บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ต่อไป

ไฟล์แนบประกาศ: 
ความสำคัญ: 
ประกาศ ณ วันที่: 
พุธ, 25 สิงหาคม, 2021
Go to top