มอบอำนาจการขอยกเว้นอากรนำเข้า การปฏิบัติพิธีการทางศุลกากร การนำของออกจากด่านศุลกากร การขออนุญาตนำเข้า และการขออนุญาตใช้ยา วัสดุ ครุภัณฑ์ หรือสารเสพติด

อธิการบดีได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 เพื่อมอบอำนาจการขอยกเว้นอากรนำเข้า การปฏิบัติพิธีการทางศุลกากร การนำของออกจากด่านศุลกากร การขออนุญาตนำเข้า และการขออนุญาตใช้ยา วัสดุ ครุภัณฑ์ หรือสารเสพติด ให้กับหัวหน้าส่วนงาน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ความสำคัญ: 
ไฟล์แนบประกาศ: 
ประกาศ ณ วันที่: 
อังคาร, 6 ธันวาคม, 2022
Go to top