ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานใน มช.

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2555 ตามประกาศ ณ วันที่ 21 พ.ค. 2554 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ความสำคัญ: 
ประกาศ ณ วันที่: 
พุธ, 3 เมษายน, 2024
Go to top