เปลี่ยนแปลงประกาศรายการเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒๒ เครื่อง

Go to top