1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ฯ จำนวน 2 เครื่อง 2. เครื่องฉายภาพจากวัตถุ 3 มิติ จำนวน 3 เครื่อง 3. อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย จำนวน 1 ชุด 4. ชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการระบบเครือข่าย จำนวน 1 ชุด 5. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฯ จำนวน 1 เครื่อง

ไฟล์ข่าวประกวดราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, 2 ธันวาคม, 2010
สถานะประกาศ: 
ปกติ
Go to top