กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับ พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล จำนวน 1 ชุด

เลขที่โครงการ EGP: 
56125116238
หน่วยงานเจ้าของโครงการ: 
แนบไฟล์ประกาศราคากลาง: 
Go to top