งานบัญชี

งานบัญชี เป็นหน่วยงานหนึ่งที่สังกัดกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย

หน้าที่ของงานบัญชี

ภาระงานหลักของงานบัญชี กองคลัง

 • งานการจัดทำบัญชี
  • งานด้านการบันทึกและปรับปรุงบัญชี
   • งานการบันทึกและปรับปรุงบัญชี งบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
  • งานด้านการตรวจสอบบัญชี
   • งานตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีของสำนักงานมหาวิทยาลัย
   • งานตรวจสอบ Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร การรับโอนเงินงบประมาณแผ่นดินจากกรมบัญชีกลาง
   • งานตรวจสอบ Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร รวมถึงการตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารกองคลังงบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้
   • งานตรวจสอบเอกสารการรับเงิน และจ่ายเงินประจำวัน งบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้
   • งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินจากงบประมาณของกองคลังงบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้
   • งานตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชีให้มีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบันงบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้
  • งานด้านการรายงาน
   • งานจัดทำรายงานการเงินประจำเดือนของสำนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้
   • งานจัดทำรายงานสรุปการรับเงินประจำวัน งบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้
   • งานจัดทำรายงานเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด งบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้
   • งานจัดทำรายงานกระแสเงินสด (Cash flow) และอัตราส่วนเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนประจำเดือน งบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ และภาพรวมของสำนักงานมหาวิทยาลัย
   • รายงานเงินคงเหลือของสำนักงานมหาวิทยาลัย และส่วนงานในมหาวิทยาลัย งบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้
   • รายงานอื่นๆ ตามที่ผู้บริหารต้องการ
  • งานการอนุมัติการขอกันเงินงบประมาณไว้จ่ายเหลื่อมปี และการโอนงบประมาณ ในระบบบัญชี 3 มิติ
  • งานการจัดทำบัญชีกองทุน
   • งานจัดทำบัญชีกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย
   • งานจัดทำบัญชีเงินทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
   • งานจัดทำบัญชีเงินทุนสวัสดิการบุคลากรสำนักงานมหาวิทยาลัย
  • งานบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
   • งานบันทึกการขอจ่ายชำระเงิน ตามเอกสารการขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง
   • งานบันทึกลดยอดค่าใช้จ่ายเพื่อคืนงบประมาณ เมื่อมีการนำส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง
   • งานบันทึกนำเข้าข้อมูลงบทดลองในระบบ GFMIS ให้ตรงกับงบทดลองของมหาวิทยาลัย
   • งานบันทึกบัญชีต่างๆ ที่กรมบัญชีกลางกำหนด
   • งานตรวจสอบรายการบัญชีในระบบ GFMIS
   • งานจัดทำรายงานประจำเดือนและประจำปีระบบ GFMIS
  • งานการนำเสนอรายงานการเงินประจำปีของหน่วยงานของส่วนงานวิชาการและส่วนงานวิชาการภายในของมหาวิทยาลัย
   • งานตรวจสอบรายงานทางการเงินของหน่วยงานของส่วนงานวิชาการและส่วนงานวิชาการภายในของมหาวิทยาลัย
   • จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน วิเคราะห์งบการเงิน เปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จ่าย และเงินจัดสรรรายได้ที่สูงกว่ารายจ่ายให้กับมหาวิทยาลัย
   • จัดทำรายงานทางการเงินของหน่วยงานของส่วนงานวิชาการและส่วนงานวิชาการภายในของมหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งแจ้งและติดตามให้หน่วยงานปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย เพื่อจัดทำรายงานเสนอสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป
   • ติดตามและรายงานการนำส่งเงินจัดสรรรายได้ที่สูงกว่ารายจ่ายให้มหาวิทยาลัย
  • งานอื่นๆ
   • จัดเก็บรักษาเอกสารการเบิกจ่ายเงินที่กองคลังทั้งเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้
   • งานรวบรวมรายงานเงินคงเหลือประจำเดือนจากส่วนงานต่างๆ ส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่
   • ประสานงานกับสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ในการดำเนินการตรวจสอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัย
   • แจ้งผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีของมหาวิทยาลัย ที่สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ได้ตรวจสอบและมีข้อเสนอแนะแก่ส่วนงานต่างๆ เพื่อทราบและแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
   • แจ้งผลการตรวจสอบและแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์งบการเงินประจำเดือนของสำนักงานมหาวิทยาลัย ให้สำนักงานตรวจสอบภายใน
  • งานให้คำปรึกษาและกำหนดวิธีปฏิบัติในการบันทึกบัญชีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกกองคลัง
  • งานสนับสนุนข้อมูลบัญชีแก่หน่วยงานอื่นๆ
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หัวหน้างานบัญชี


นาง อรวรรณ รวยสูงเนิน
นักการเงินและบัญชี

ภารกิจ: ดูแลความรับผิดชอบ มอบหมายความรับผิดชอบภายในงานบัญชี

รายชื่อบุคลากรงานบัญชี

ดูรายชื่อบุคลากรงานบัญชี

Go to top