แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทหนังสือเวียน: 
สถานะ: 
เลขที่กองคลัง: 
ว050
เลขที่หนังสือ: 
กค0423.3/ว 37 ลว 27/01/2553
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top