แจ้งรายชื่อสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน

เลขที่กองคลัง: 
ว236
เลขที่หนังสือ: 
กค0406.5/ว 239 ลว 14/07/2554
ลงวันที่: 
03 ส.ค. 2011
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top