แจ้งเวียนกรณีการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

สถานะ: 
เลขที่กองคลัง: 
ว424
เลขที่หนังสือ: 
ศธ0509.6(3.9)/ว 1379 ลว 16/11/2552
ลงวันที่: 
24 พ.ย. 2009
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top