การปฏิบัติงานระบบ e-GFP สำรองใช้ชั่วคราวเฉพาะกิจ

ด้วยกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่กค 0421.4/พิเศษ 2/57 ลงวันที่ 24 มกราคม 2557 เพื่อแจ้งหน่วยงานของรัฐดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานระบบ e-GP สำรอง โดยให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง(ประกาศเชิญชวน) ที่ระบบ e-GP สำรอง สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา วิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีคัดเลือก การจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีพิเศษ ประกวดแบบ ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2557 เป็นต้นไป และยังมีรายละเอียดแจ้งหน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติ โดยเจ้าหน้าที่พัสดุสามารถคลิกดูหนังสือดังกล่าว พร้อมทั้งรายละเอียดหนังสือเวียนต่างๆ หรือติดต่อกรมบัญชีกลางได้ที่เฟสบุ๊ค e-GP ชื่อ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ https://www.facebook.com/gprocurement

Go to top