กรณีตัวอย่างการขอยกเว้นไม่ปฏิบัติตามระเบียบสร.ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ

ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้แจ้งขอยกเว้นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 กรณีการจัดซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 35 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ในวงเงิน 3,500,000.-บาท โดยเบิกจ่ายจากเงินรับฝากฯ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แล้วไม่ได้ผลดี คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แจ้งว่าในชั้นนี้ ไม่อนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีอื่น ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เนื่องจากเป็นพัสดุที่ไม่มีเทคนิคซับซ้อน และได้ให้ข้อสังเกตว่า การที่มหาวิทยาลัยฯกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของรถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 35 ที่นั่ง อาจทำให้การเสนอราคาไม่อยู่ในพื้นฐานเดียวกัน จึงควรประสานเพื่อขอข้อมูลกับกรมการขนส่งเพื่อนำมาเป็นเกณฑ์มาตรฐานต่อไป  ดังนั้น จึงขออนุญาตนำกรณีนี้มาแจ้งชาวพัสดุทุกท่าน เพื่อทราบและเป็นกรณีศึกษาสำหรับการปฏิบัติงาน นะคะ เพราะการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ จะต้องระมัดระวัง และดำเนินการตามหนังสือที่หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร. 0203/ว 52 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2520 เรื่อง การระบุคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งของหรือยี่ห้อของสิ่งของ เพื่อไม่ให้มีปัญหาในการจัดหาพัสดุนะคะ

ไฟล์องค์ความรู้: 
Go to top