การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งประกาศและเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ

ด้วย กวพอ.ได้มีหนังสือแจ้งซักซ้อมความเข้าใจ ให้หน่วยงานที่ดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดส่งประกาศและเอกสารประกวดราคาให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อย่าลืมกันนะคะ ดูรายละเอียดที่นี่

ไฟล์องค์ความรู้: 
Go to top