การตรวจสอบผู้เสนอราคา

ขอเรียนพี่น้องพัสดุทุกท่านนะคะ กรณีมีการจัดหาพัสดุขอให้เพิ่มการตรวจสอบวัตถุที่ประสงค์ของนิติบุคคล ที่มาเสนอราคาซักนิดนะคะ ว่า นิติบุคคลนั้นๆ ที่มาเสนอราคา มีขอบเขตวัตถุที่ประสงค์ ตรงกันกับงานที่ส่วนงานจัดซื้อจัดจ้างอยู่หรือไม่ เช่น กรณีส่วนงาน จ้างรักษาความปลอดภัย แต่นิติบุคคลที่มาเสนอราคา ไม่มีวัตถุที่ประสงค์ ในการรับจ้างรักษาความปลอดภัย ซึ่งหากมีเหตุให้มีข้อต่อสู้กันทางกฎหมาย นิติบุคคลนั้น ก็ไม่ต้องรับผิด ซึ่งทำให้ส่วนงานเสียประโยชน์นะคะ ทั้งนี้ ได้แนบตัวอย่างเหตุที่เกิดขึ้นจริงมาเพื่อทุกท่านได้ทราบด้วยแล้ว อย่าลืมนะคะ

Go to top