แจ้งเตือนการรายงานข้อมูลคู่สัญญาที่ต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย (บช.1) ตามประกาศคณะกรรรมการป.ป.ช.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สถานะ: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 156
เลขที่หนังสือ: 
ปช 0035/ว 0003 26/06/2557
ลงวันที่: 
08 ก.ค. 2014
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top