แจ้งเตือนการรายงานข้อมูลคู่สัญญาที่ต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายฯ

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีหนังสือแจ้งเตือน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทำและแสดงบัญชีรายงานรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามหนังสือที่ ปช 0035/0003ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2557 ซึ่งมหาวิทยาลัยมีคำสั่งและนโยบายให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ดังนั้น จึงขอแจ้งย้ำเตือนพี่น้องหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ยังไม่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ว่า ขอให้ตรวจสอบข้อมูลของหน่วยงานอีกครั้ง ว่าได้ดำเนินการถูกต้องครบถ้วนหรือยัง เนื่องจากหลักเกณฑ์ดังกล่าว มีบทกำหนดโทษ ถึงผู้ปฏิบัติ ผู้บริหารในหน่วยงานด้วยนะคะ

ไฟล์องค์ความรู้: 
Go to top