แจ้งเตือนการรายงานข้อมูลคู่สัญญาที่ต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายฯ

ด้วยสำนักงานปปช.ได้มีหนังสือที่ ปช 0035/0003 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2557 เพื่อแจ้งเตือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทำและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งให้หน่วยงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
จึงอยากขอเตือนให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เร่งรัดตรวจสอบโครงการในความรับผิดชอบของท่าน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น เนื่องจาก หน่วยงานใดไม่ปฏิบัติตาม จะมีบทลงโทษทางแพ่งและอาญา หรือวินัยด้วย นะคะ

ความสำคัญ: 
ไฟล์แนบประกาศ: 
ประกาศ ณ วันที่: 
อังคาร, 8 กรกฎาคม, 2014
Go to top