64 - ค่าตอบแทนพยาบาลผู้ปฏิบัติงาน ณ หน่วยปฐมพยาบาลนอกสถานที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ประกาศฯ ฉบับที่ 16/2545)

Go to top