100 - ค่าตอบแทนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการนอกเวลาราชการ (ประกาศฯ ฉบับที่ 11/2539)

Go to top