102 - ค่าตอบแทนอาจารย์และบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเฉพาะกิจตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนบุคลากรเข้าศึกษา วิชาภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยระหว่างคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ (ประกาศฯ ฉบับที่ 7/2540

Go to top