103 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทดสอบความรู้พื้นฐานและความพร้อมทางการเรียนในการเข้าเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ประกาศฯ ฉบับที่ 2/2546)

Go to top