149 - ค่าสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษรองศาสตราจารย์พิเศษและศาสตราจารย์พิเศษ (ประกาศฯ ฉบับที่ 39/2544

Go to top