167 - ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาชีพครู ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ (ประกาศฯ ฉบับที่ 11/2545)

Go to top