168 - ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดคลินิก ภาคพิเศษ คณะเทคนิคการแพทย์ (ประกาศฯ ฉบับที่ 60/2544

Go to top