180 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกโครงการพิเศษเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี ในส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการสอบคัดเลือกโดยตรง (ประกาศฯ ฉบับที่ 17/2541)

Go to top