184 - ค่าพาหนะเดินทางโดยเครื่องบินของบริษัทการบินอื่นที่มิใช่ บริษัท การบินไทย จำกัด (ประกาศฯ ฉบับที่ 43/2544)

Go to top