มติที่ประชุมคณะกรรมการการเงิน ครั้งที่ 9/2541 ว่าด้วยการเบิกจ่ายส่วนเกินค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่จากที่กระทรวงการคลังกำหนด

Go to top