งานพัสดุ

งานพัสดุ เป็นหน่วยงานในสังกัดกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย

หน้าที่ของงานพัสดุ

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการทางด้านการพัสดุ เพื่อตอบสนองความต้องการและการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย อันได้แก่ กองกลาง กองบริหารงานบุคคล กองแผนงาน กองพัฒนานักศึกษา กองวิเทศสัมพันธ์ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ สำนักงานการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานหอพักนักศึกษา เป็นต้น ตลอดจนงานจัดหาพัสดุที่เป็นสาธารณูปโภคสำหรับส่วนกลางของมหาวิทยาลัย รวมถึงการตรวจสอบการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ของส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและเพื่อตอบสนองนโยบายและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

อัตรากำลังและหน้าที่ความรับผิดชอบ

อัตรากำลังงานพัสดุ กองคลัง มีจำนวนทั้งสิ้น 11 คนโดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุตั้งแต่เริ่มจนจบกระบวนการเกี่ยวกับการพัสดุได้แก่

 • วางแผนงานจัดหาพัสดุ เมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณ
 • จัดหาพัสดุเพื่อสนองต่อความต้องการของหน่วยเบิก ซึ่งได้แก่ส่วนงานที่สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย และส่วนงานที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณ รวม 26 ส่วนงาน ตลอดจนสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคที่เป็นส่วนกลางของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยพิจารณาความจำเป็น/ความต้องการในการใช้งาน โดยจัดลำดับก่อนหลังตามความจำเป็นและความเหมาะสม
 • ตรวจสอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/รูปแบบ/รายละเอียด
 • พิจารณาวิธีการจัดหาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจนแล้วเสร็จ กระบวนการและได้ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย หรือ ดำเนินการจัดหาพัสดุโดยการจัดทำเอง
 • แจ้งทำความตกลง หรือ ทำสัญญา
 • ควบคุมการปฏิบัติตามสัญญา
 • ดำเนินการกรณีมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา ข้อตกลง ให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจรับ
 • ส่งมอบผู้ใช้งาน
 • ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องในระหว่างรับประกัน
 • ดำเนินการภายหลังการบอกเลิกสัญญา กรณีคู่สัญญา ไม่สามารถทำงานหรือส่งมอบพัสดุให้แล้วเสร็จตามสัญญา
 • ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของพัสดุ และคืนหลักประกันสัญญา ให้กับคู่สัญญา
 • เมื่อได้ดำเนินการจัดหาจนได้พัสดุแล้ว จะมีกระบวนการควบคุมและเก็บรักษาพัสดุที่หน่วยจัดหาได้ดำเนินการจัดหาเรียบร้อยแล้ว เพื่อจ่ายให้แต่ละหน่วยเบิก โดยการจัดทำทะเบียนคุมวัสดุและครุภัณฑ์ ขึ้นทะเบียนสินทรัพย์ถาวร คิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ รวมทั้งการให้ยืมพัสดุเพื่อใช้ในราชการ
 • ตรวจสอบรายงานการรับจ่ายพัสดุประจำปี ของคณะ หน่วยงาน
 • จำหน่ายพัสดุกรณีพัสดุชำรุดหรือเสื่อมสภาพ หรือสูญไป
 • ตรวจสอบรายงานการรับบริจาคพัสดุของหน่วยงานคณะ สถาบัน สำนัก โครงการ และศูนย์ ตลอดจนสำรวจพัสดุแจ้งหน่วยจัดหาเพื่อดำเนินการจัดหาเพิ่มเติมจดและต่อทะเบียนยานพาหนะ
 • ตรวจสอบเกี่ยวกับการพัสดุ วงเงินเกิน 50 ล้านบาทของส่วนงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือกรณีส่วนงานได้
 • รายงานปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุ รวมถึงการแจ้งผู้ทิ้งงาน
 • ตอบข้อหารือ,วิธีปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ ของส่วนงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ตรวจสอบการขอยกเว้นอากรนำเข้า,การขอนำเข้าพัสดุ ,และอื่นๆที่มาจากส่วนงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย ในงานพิธีต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรภายนอก อาทิ งานประเพณีต่างๆ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เป็นต้น

  ติดต่อเจ้าหน้าที่

  โทร (053)943136-37,053-943128  หัวหน้างานพัสดุ
  นางสาว สุณิสา ธีตรานนท์

  นักวิชาการพัสดุ

  ภารกิจ: ดูแลความรับผิดชอบ มอบหมายความรับผิดชอบภายในงานพัสดุ


  รายชื่อบุคลากรงานพัสดุ

  ดูรายชื่อบุคลากรงานพัสดุ


 • Go to top