ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 1 ลำดับที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 4381 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อ ประเภทประกาศเรียงจากมากไปน้อย หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะประกาศ ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (Dry laser Imager) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 19 ม.ค. 2554 ปกติ e-Auction-30-2554.pdf
ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่รถไฟฟ้า จำนวน 300 ลูก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 11 มี.ค. 2556 ปกติ e-Auction-237-2556.pdf
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเช่ารถตู้พร้อมพนักงานขับรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยสื่อ ศิลปะ และเทคโนโลยี 11 ก.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-22113128.pdf
ก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ ขนาด 9 ชั้น พื้นที่ประมาณ 32,576 ตร.ม. การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 22 ธ.ค. 2554 ปกติ e-Auction-139-2554.pdf
ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงหลังคากลุ่มอาคารคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 01 พ.ค. 2557 ปกติ e-Auction-341-2557.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดและประเมินสภาพการทำงานของตับก่อนและหลังผ่าตัด จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 07 พ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1728352538.pdf
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มช. เรื่อง ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (งานจ้างกำจัดและป้องกันปลวกฯ) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 24 ก.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1716637467.pdf
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(Firewall) จำนวน 1 ชุด การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยสื่อ ศิลปะ และเทคโนโลยี 21 ก.พ. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-251090489.pdf
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมปรับปรุงสถานที่ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 11 มิ.ย. 2557 ประกาศปกติ cmupurchase-2014-758153044.pdf
ประกาศจัดซื้อเตาอบสุญญากาศ(Vacuum Oven) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 23 ม.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1643653930.pdf
จ้างเหมาทำระบบรับรองและตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ จำนวน 1 รายการ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะเกษตรศาสตร์ 17 พ.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-176903089.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 19 ม.ค. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-21486368.pdf
เครื่องเลเซอร์สำหรับผ่าตัดชนิดคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 20 ม.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-1195230686.pdf
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการชุดจ่ายแก๊ซคาร์บอนไดออกไซด์แบบ 2 ถัง พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 24 เม.ย. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-684913673.pdf
คณะวิทยาศาสตร์ ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารภาควิชาชีววิทยา (อาคารชีววิทยา 1 อาคารชีววิทยา 2 อาคารศูนย์วิจัยและบริการจีโนมพืชเศรษฐกิจ อาคารต่อเติมอาคารชีววิทยา 1 อาคารเลี้ยงสัตว์ทดลอง หอพรรณไม้อาคารตัวอย่างพืชฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 25 มิ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-614882674.PDF
ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิจิตรศิลป์ 13 มี.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-742166279.pdf
ประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อ Biological Safety Cabinet Class Type A2 การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคนิคการแพทย์ 28 ม.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-1811926157.pdf
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 30 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1719400385.PDF
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้าอาคาร 28148 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะเกษตรศาสตร์ 26 ต.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-665624446.pdf
ประกวดราคาจัดซื้อชุดอุปกรณ์ทดสอบสมรรถนะยานยนต์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 19 ก.ย. 2555 ปกติ e-Auction-206-2555.pdf

หน้า

Go to top