ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 3 ลำดับที่ 41 - 60 จากทั้งหมด 4381 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อ ประเภทประกาศ หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะประกาศ ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและค่าอุณหภูมิของร่างกาย จำนวน 5 เครื่อง การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 27 มี.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-491331209.pdf
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง จัดซื้อเครื่องตรวจและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมแปรผลชนิด 12 ลีด จำนวน 2 เครื่อง การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 27 มี.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-848254142.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 27 มี.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-557161115.pdf
ประกาศวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนแบบรวดเร็ว การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 27 มี.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-1946344911.pdf
ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์บันทึกภาพและเสียงที่ใช้ในงานวิจัยและการเก็บข้อมูลภาคสนาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิจิตรศิลป์ 22 มี.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-85278645.pdf
ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิจิตรศิลป์ 22 มี.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-1796208144.pdf
ประกาศวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze dryer) จำนวน 1 เครื่อง การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 22 มี.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-1872947528.pdf
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง จัดซื้อเครื่องพยุงการทำงานของหัวใจและปอด จำนวน 1 เครื่อง การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 19 มี.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-883145397.pdf
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 19 มี.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-234368519.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์โครงสร้างภายในเซลล์ระดับนาโนเมตรพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 19 มี.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-289051208.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 18 มี.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-1588133874.pdf
ยกเลิกประกาศฉบับนี้ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 18 มี.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-670701396.pdf
ยกเลิกประกาศฉบับนี้ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง จัดซื้อเครื่องพยุงการทำงานของหัวใจและปอด จำนวน 1 เครื่อง การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 18 มี.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-1096749758.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวิดีทัศน์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 18 มี.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-1649321775.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ระบบเมตาบอลิสซึมขณะออกกำลังกายในสัตว์ทดลอง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 18 มี.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-61955048.pdf
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 704 รายการ ประจำปี 2561 ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะการสื่อสารมวลชน 18 มี.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-734855395.pdf
ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่องประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร บริเวณโรงอาหารคณะฯ ชั้น 1 ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 16 มี.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-1036508156.pdf
ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคางานจ้างปรับปรุงบ้านสาธิตการใช้พลังงานและใช้พลังงานทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 16 มี.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-512312416.pdf
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มช.เรื่อง ประกวดราคาเช่าระบบบริหารและจัดยาผู้ป่วยอัตโนมัติ แบบครบวงจร การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 13 มี.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-565672534.pdf
ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติงานสตูดิโอจิตรกรรม โรงประลอง A1, A3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิจิตรศิลป์ 13 มี.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-798426809.pdf

หน้า

Go to top