ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 219 ลำดับที่ 4361 - 4380 จากทั้งหมด 4381 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อ ประเภทประกาศ หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะประกาศเรียงจากมากไปน้อย ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กล้องส่องหลอดลมขนาดเล็กและกล้องส่องหลอดลมขนาดปกติครบชุด จำนวน 1 ชุด  การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 06 ก.ย. 2554 ปกติ e-Auction-113-2554.pdf
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงท่อรวบรวมน้ำเสียห้องน้ำ หอประชุมบัวเรศ คำทอง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 29 ก.พ. 2555 ปกติ Price1-706-2555.pdf
จัดจ้างร้านอาหารภายในคณะการสื่อสารมวลชน ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะการสื่อสารมวลชน 07 มิ.ย. 2555 ปกติ Price1-785-2555.pdf
เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทผลไม้ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 26 เม.ย. 2556 ปกติ Price1-1107-2556.doc
จ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัยพื้นที่บริเวณคณะศึกษาศาสตร์ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะศึกษาศาสตร์ 15 ต.ค. 2556 ปกติ Price1-1294-2556.pdf
ประกวดราคาจ้างทำไฟฟ้าแสงสว่างถนน บริเวณทางแยกอาคารบริหารและสวัสดิการ ถึงบริเวณด้านหน้าอาคารเรียนรวม HPB3 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 19 ส.ค. 2556 ปกติ Price1-1220-2556.pdf
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (ตัวกรองไตเทียม) ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 06 ธ.ค. 2554 ปกติ Price1-630-2554.pdf
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะการสื่อสารมวลชน 06 ธ.ค. 2556 ปกติ Price1-1347-2556.pdf
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 19 พ.ย. 2553 ปกติ Price1-191-2553.pdf
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักบริการวิชาการ (เพิ่มเติม) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักบริการวิชาการ 26 ม.ค. 2555 ปกติ e-Auction-147-2555.pdf
ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน จำนวน 1 ระบบ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 16 ธ.ค. 2556 ปกติ e-Auction-299-2556.pdf
ยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 23 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 25 มิ.ย. 2553 ปกติ Price1-100-2553.pdf
วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 12 ก.ค. 2556 ปกติ Price1-1181-2556.pdf
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ 14/2557 ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิทยาศาสตร์ 25 เม.ย. 2557 ปกติ Price1-1539-2557.pdf
งานจ้างปรับปรุงถนนสายหน้าอาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 3/2556  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 02 เม.ย. 2556 ปกติ Price1-1098-2556.pdf
ครุภัณฑ์ Articulator แบบ arcon-type จำนวน 20 ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะทันตแพทยศาสตร์ 29 พ.ย. 2555 ปกติ Price1-993-2555.pdf
การประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารพลศึกษา ประจำปี 2556 ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 24 ส.ค. 2555 ปกติ Price1-888-2555.pdf
จ้างออกแบบงานก่อสร้างอาคารศูนย์บริการทางการแพทย์หริภุญไชย จังหวัดลำพูน   ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 07 ส.ค. 2555 ปกติ Price1-854-2555.pdf
เชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างปรับปรุงระบบท่อ Main Line Oxygenฯ  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 03 ธ.ค. 2553 ปกติ Price1-228-2553.pdf
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ยูนิตทำฟัน จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 08 ก.พ. 2556 ปกติ e-Auction-225-2556.pdf

หน้า

Go to top