ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 5 ลำดับที่ 81 - 100 จากทั้งหมด 4381 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อ ประเภทประกาศเรียงจากมากไปน้อย หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะประกาศ ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 02 ส.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-383306026.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ สำนักงานมหาวิทยาลัย 17 ต.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-30632884.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ (ECG Vital Sign Monitor) จำนวน 6 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 29 มิ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-259462743.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจและติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 6 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 29 ส.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1343571587.pdf
การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักหอสมุด และดูแล บำรุง รักษาสนามบริเวณโดยรอบอาคารสำนักหอสมุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักหอสมุด 18 ก.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-1319806523.pdf
คณะวิทยาศาสตร์ ประกวดราคาจ้างทำความสะอาด อาคาร 30 ปี (SCB1) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 10 พ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1087255774.PDF
ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน) จำนวน 3 รายการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะเศรษฐศาสตร์ 08 ธ.ค. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-2066034274.pdf
ประกาศจัดระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Core Switch) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ 30 พ.ย. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-557491436.pdf
ขอยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจาห้องบรรยายขนาด ๔๐๐ ที่นั่ง, ห้องบรรยายขนาด๑๐๐ ที่นั่ง, ห้องบรรยายขนาด ๓๐ ที่นั่ง และอาคารห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะการสื่อสารมวลชน 22 มี.ค. 2554 ปกติ e-Auction-43-2554.pdf
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและศูนย์การเรียนรู้ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะการสื่อสารมวลชน 28 ธ.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-1533251376.pdf
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องงานบริหารทั่วไป ชั้น 1 อาคาร 1 บัณฑิตวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ บัณฑิตวิทยาลัย 02 พ.ย. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-1656704976.pdf
ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน ๙๘๐ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 20 มิ.ย. 2555 ปกติ e-Auction-175-2555.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อ111. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดัน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 27 ธ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-763520452.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ระบบเมตาบอลิซึมขณะออกกำลังกายในสัตว์ทดลอง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 29 ม.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-1146091336.pdf
เครื่องช่วยพยุงหัวใจ โดยใช้บอลลูนในหลอดเลือดแดงใหญ่ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 29 ส.ค. 2554 ปกติ e-Auction-100-2554.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า ชนิด 2 เฟส พร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 16 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-219188149.pdf
ประกาศจัดซื้อระบบพร๊อกซี่ (Proxy) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 15 ม.ค. 2556 ปกติ e-Auction-217-2556.pdf
ประกวดราคาซื้อเข็มและข่อต่อทางเส้นเลือดดำสำหรับให้ยา สารละลายหรือของเหลว IV.Catheter จำนวน 4 รายการ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 24 พ.ค. 2553 ปกติ e-Auction-2-2553.pdf
งานจ้างทำความสะอาดอาคารที่ทำการและหอพัก การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 13 ต.ค. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-1154419206.pdf
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องลดขนาดอนุภาคไฮเพรชเซอร์โฮโมจีไนเซอร์ (High Pressure Homogenizer) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะเภสัชศาสตร์ 21 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1272605095.pdf

หน้า

Go to top