ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
ลงประกาศใหม่ ดูประกาศฯ เดิม

หน้า 12 ลำดับที่ 221 - 240 จากทั้งหมด 3100 รายการ
หัวข้อ หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานมหาวิทยาลัย 21 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-572323872.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อเครื่องขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานมหาวิทยาลัย 21 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-567564753.pdf
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผู้ชนะการประกวดราคางานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการแปรรูปด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 19 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-13625522.pdf
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะแพทยศาสตร์ 18 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-535877745.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 18 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-751891473.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องถ่ายภาพดิจิตอล จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 18 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-1366074275.pdf
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า ชนิด 2 เฟส จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก คณะแพทยศาสตร์ 18 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-158753602.pdf
ประกาศศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ 18 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-1071490654.pdf
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการกล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก คณะแพทยศาสตร์ 18 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-470543412.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกงานจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 18 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-877663769.pdf
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการระบบเครือข่ายสารสนเทศการเรียนการสอน ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก คณะแพทยศาสตร์ 18 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-1740595668.pdf
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการกล้องส่องตรวจหลอดลมและสายเสียงพร้อมจอภาพ แบบเคลื่อนย้ายได้ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก คณะแพทยศาสตร์ 18 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-196993116.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกงานจัดจ้างก่อสร้างห้องเก็บอุปกรณ์กีฬาและห้องน้ำ บริเวณสนามกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 17 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-1050733872.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์และสารเคมีสำหรับห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 17 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-597252971.pdf
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างซ่อมเครื่อง Printer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย 17 ม.ค. 2562 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างซ่อมเครื่อง Printer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อนน้ำยาขัดโลหะ จำนวน 3 หลอด โดยวิะีเฉพาะเจาะจง กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ สำนักงานมหาวิทยาลัย 17 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-1508949800.pdf
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างทำใบประกาศเกียรติบัตร จำนวน 10 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ สำนักงานมหาวิทยาลัย 17 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-2084715024.pdf
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อข้อต่อเต็นท์ จำนวน 9 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ สำนักงานมหาวิทยาลัย 17 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-1936100329.pdf
ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 17 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-473635626.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานทำควาทมสะอาดถนนสายหลัก เฟส 3และลานจอดรถระหว่างอมช.กับอาคารเรียนรวม และหอพักนักศึกษาชาย อาคาร 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 17 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-340367719.pdf

หน้า

Go to top