หัวข้อร่างขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารการประกวดราคา

ลง TOR ใหม่ ดูประกาศ TOR เดิม

หน้า 3 ลำดับที่ 41 - 60 จากทั้งหมด 1189 รายการ
หัวข้อประกาศ TOR หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะ ไฟล์แนบ
ปรับปรุงร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารสำนักงานศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา 07 ม.ค. 2562 ประกาศปกติ cmutor-2019-1895329941.pdf
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารสำนักงานศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา 03 ม.ค. 2562 ประกาศปกติ cmutor-2019-1448334877.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 03 ม.ค. 2562 ประกาศปกติ cmutor-2019-21051376.pdf
ร่างประกาศ-เอกสารประกวดราคา-ขอบเขตงาน จัดซื้อสารโพลีอลูมิเนียมคลอไรต์ (PAC) จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 27 ธ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-149368460.pdf
ร่างประกาศ-เอกสารประกวดราคา-ขอบเขตงาน จัดซื้อคลอรีนชนิดเม็ด ๖๕% จำนวน ๑๔,๔๐๐ กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 27 ธ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-212274655.pdf
ประกาศร่างขอบเขตของงาน ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะสัตวแพทยศาสตร์ 27 ธ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-251710259.pdf
ประกาศร่างขอบเขต (tor) งานขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงเพื่อรองรับโครงการบำบัดน้ำเสีย ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 26 ธ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1357723575.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน พร้อมติดตั้งหลังคาสำเร็จรูป 1 คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ สำนักงานมหาวิทยาลัย 21 ธ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1963075531.pdf
ประกาศร่างขอบเขต (tor) งานจ้างทำความสะอาดถนนสายหลัก เฟส 3 ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 21 ธ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1921490361.pdf
ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) จัดซื้อรายการระบบการเรียนการสอนทางไกล ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ระบบ คณะแพทยศาสตร์ 19 ธ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1286097382.pdf
ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) จัดซื้อรายการชุดวิเคราะห์โครงสร้างภายในเซลล์ระดับนาโนเมตรพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 19 ธ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-268870710.pdf
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศร่างขอบเขตของงานปรับปบรุงห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 19 ธ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1920083062.pdf
ประกาศร่างขอบเขตงาน จ้างปรับปรุงรอยร้าวผนัง อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 18 ธ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-2055769145.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบบันทึกภาพและเสียงในห้องเรียน จำนวน 4 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 18 ธ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1496387160.pdf
ประกาศร่าง TOR งานปรับปรุงหลังคา อาคารภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 13 ธ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-2143059928.pdf
ประกาศร่างขอบเขต (tor) งานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์วิจัยข้าวล้านนา จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา 13 ธ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-719773240.pdf
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 017/2562 การซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิและควบคุมสภาวะ ตามประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ 06 ธ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-662220563.pdf
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 019/2562 การซื้อตู้แช่แข็งควบคุมอุณหภูมิต่ำ -86 องศาเซลเซียส ตามประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ 06 ธ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1461442350.pdf
ประกาศร่างขอบเขตงาน TOR จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์สารอินทรีย์ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟฟี (Gas Chromatograph) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะเภสัชศาสตร์ 06 ธ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1749738281.pdf
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 015/2562 การซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิและควบคุมสภาวะ ตามประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ 06 ธ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1502174527.pdf

หน้า

Go to top