ค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกระดับ แยกตามหลักสูตรและสาขา

เพิ่มประกาศใหม่
เอกสารประกอบเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษา

1.ใบเสร็จ (มชท.50)
1.1 กรณีชำระเงินด้วยระบบตัดบัญชี Gateway และ Billpayment - ใบเสร็จลงลายมือชื่อ+ประทับตราผู้รับเงิน โดยกองคลัง มช. หรือ ธนาคาร
***หน่วยราชการสามารถใช้ใบเสร็จรับเงินที่ธนาคารเป็นผู้เซ็นและประทับตรารับเงิน เป็นหลักฐานเบิกจ่ายได้ ตามหนังสือจากกรมบัญชีกลาง
คลิกดูหนังสือกรมบัญชีกลาง

1.2 กรณีชำระเงินด้วยระบบ QR code - ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
หนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่องการใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงิน และเป็นหลักฐานในเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

1.3 กรณีชำระเงินค่าเทอมหลังกำหนด (มีค่าปรับ)
หนังสืออนุมัติลงลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์


2.ระเบียบค่าธรรมเนียมศึกษา (ใช้ชุดเดิมจนเรียนจบ)

นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปี 2557 ใช้ --->
ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ติดต่อสอบถามงานการเงินกองคลังได้ที่หมายเลข 053-943130


3.นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี 2557 ใช้ -->
ระเบียบค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556 และการแบ่งกลุ่มสาขาวิชา

3.1 นักศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี 2566 ใช้ -->
ระเบียบค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2565
ระเบียบค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2565

4.นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี 2564 ใช้ -->
ระเบียบค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564

***5.ประกาศลดค่าธรรมเนียมการศึกษา


5.1 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบำรุงหอพักเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

5.2 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบำรุงหอพัก ภาคเรียนการศึกษา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)5.3 มาตราการลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาภาคเรียนการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2564 (ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2564)

5.4 ประกาศลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 2/2564 (ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564)


5.5 ประกาศลดค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564***กรณีภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 --->


หมายเหตุ :ไม่รวม - ภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
- หลักสูตรนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
- หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- หลักสูตรศิลปะบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ / สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ คณะวิจิตรศิลป์
- หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาแอนนิเมชัน วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี
- หลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี
- หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
(ให้ติดต่อขอที่งานบริการการศึกษาคณะฯ)

ระเบียบค่าธรรมเนียมการศึกษาเดิม 2536-2551

ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี เดิมระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาโท เดิม

หน้า 1 ลำดับที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 45 รายการ
เช่น ปริญญาตรี ปริญญาโท
ระบุคณะ หรือ "มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"
พิมพ์ พ.ศ. เช่น 2556
ประเภท พ.ศ. หน่วยงาน ชื่อ วันที่ลงประกาศ ไฟล์แนบ
ปริญญาตรี 2565 คณะมนุษยศาสตร์ ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับที่ ๗ 22 พ.ย. 2565 annouce_bachlor_degree_fee_2022_7.pdf
ปริญญาตรี 2565 คณะมนุษยศาสตร์ ระเบียบค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2565 29 ส.ค. 2565 annouce_bachlor_degree_fee_2022.pdf
ปริญญาตรี 2565 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565 07 มิ.ย. 2565 20220607090745840.pdf
ปริญญาตรี 2564 คณะมนุษยศาสตร์ ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามนุษยศาสตร์และความยั่งยืน (หลักสูตานานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์ พ.ศ. 2564 30 พ.ค. 2565 human(inter) 2564.pdf
ปริญญาตรี 2564 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 06 ก.ค. 2564 20210706161902655.pdf
ปริญญาตรี 2561 คณะวิทยาศาสตร์ ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2561 10 ม.ค. 2562 424-61-cmufinance5.pdf
ปริญญาตรี 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (หลักสูตรนานาชาติ) ปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2561 22 พ.ค. 2561 engineer-24-03-61.pdf
ปริญญาตรี 2561 คณะการสื่อสารมวลชน ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล (หลักสูตรสองภาษา) ภาคปกติ คณะการสื่อสารมวลชน พ.ศ. 2561 10 ม.ค. 2562 423-61-cmufinance4.pdf
ปริญญาตรี 2561 วิทยาลัยสื่อ ศิลปะ และเทคโนโลยี ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล (ภาคปกติ) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี พ.ศ. 2561 10 ม.ค. 2562 422-61-cmufinance3.pdf
ปริญญาตรี 2561 วิทยาลัยสื่อ ศิลปะ และเทคโนโลยี ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลเกม (หลักสูตรสองภาษา) ภาคปกติ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี พ.ศ. 2561 10 ม.ค. 2562 421-61-cmufinance2.pdf
ปริญญาตรี 2561 วิทยาลัยสื่อ ศิลปะ และเทคโนโลยี ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ (หลักสูตรสองภาษา) ภาคปกติ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี พ.ศ. 2561 10 ม.ค. 2562 420-2561-cmufinance1.pdf
ปริญญาตรี 2561 วิทยาลัยนานาชาติ ระเบียบวิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) พศ.2561 22 ก.ค. 2563 DigitalInnovation2561.pdf
ปริญญาตรี 2559 คณะมนุษยศาสตร์ ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว และสาขาวิชาภาษาจีน (ภาคพิเศษ) คณะมนุษยศาสตร์ 30 พ.ย. 2559 human-26-11-59.pdf
ปริญญาตรี 2559 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แนวทางการบริหารเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 5) 05 ก.ย. 2559 cmu-finance-2-26-08-59.pdf
ปริญญาตรี 2558 คณะเศรษฐศาสตร์ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร์ พ.ศ. 2558 05 ส.ค. 2558 cmu-Ptee001.pdf
ปริญญาตรี 2558 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แนวทางการบริหารเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) 20 พ.ย. 2558 cmu-finance-20-11-58.pdf
ปริญญาตรี 2558 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แนวทางการบริหารเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) 20 พ.ย. 2558 cmu-finance-18-09-58.pdf
ปริญญาตรี 2558 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แนวทางการบริหารเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับที่ 1 และ (ฉบัุบที่ 2) 16 เม.ย. 2558 cmu-2-10-04-58.pdf
ปริญญาตรี 2556 คณะสังคมศาสตร์ ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคปกติ คณะสังคมศาสตร์ 05 มิ.ย. 2557 cmu-2-16-02-56.pdf
ปริญญาตรี 2556 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (หลักสูตรสองภาษา) ภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 05 พ.ค. 2556 cmu-1-16-11-56.pdf

หน้า

Go to top