งานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง

งานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง

งานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง เป็นหน่วยงานในสังกัดกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย

หน้าที่ของงานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง

มีหน้าที่ดูแลระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ ซึ่งมีการนำโปรแกรม Oracle Applications มาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานซึ่งมีระบบงานย่อย ดังนี้

 • ระบบบัญชีแยกประเภท
 • ระบบการเงินจ่าย
 • ระบบการเงินรับ
 • ระบบจัดซื้อ / จัดจ้าง
 • ระบบคลังพัสดุ
 • ระบบสินทรัพย์ถาวร
 • ระบบการจัดการเงินสด
 • ระบบวิเคราะห์ทางการเงิน

  อัตรากำลังและหน้าที่ความรับผิดชอบของงานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง

  งานพัฒนาระบบบริหารงานคลังมี พนักงานมหาวิทยาลัย 10 คน ซึ่งบุคลากรจะแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ลักษณะ คือ วิศวกรระบบ 3 คน จะทำหน้าที่ดูแล แก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิค และเจ้าหน้าที่บัญชี 6 คนจะดูแล แก้ไขปัญหา ในส่วนของระบบงานย่อยทุกระบบ

  ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เปลี่ยนสภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป (Block Grant) ซึ่งต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบการทำงานเพื่อให้สามารถตรวจสอบและออกรายงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย

  ดังนั้นงานพัฒนาระบบบริหารงานคลังได้มีโครงการปรับปรุงระบบ Oracle Financial และ Oracle Database ซึ่งมหาวิทยาลัยใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานระบบบัญชีการเงิน ระบบจัดซื้อและพัสดุ สำหรับส่วนงานและคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเงินการคลัง และพัสดุ รวมถึงการบันทึกรายการบัญชีที่เกิดขึ้นและทำงบการเงินต่างๆของทุกส่วนงาน และใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

  ปัจจุบัน ระบบ Oracle Financial Version R11.5.5 และระบบฐานข้อมูล Oracle Database Version R8i ได้ถูกใช้งานเป็นระบบงานหลักในทุกส่วนงาน โดยที่ไม่ได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมจากที่ได้รับการติดตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ในขณะที่บริษัทผู้ผลิตได้มีการพัฒนาระบบ Oracle Financial รุ่นใหม่ Version R12 และระบบฐานข้อมูล Oracle Database Version 11g ที่มีความสามารถมากขึ้น พร้อมทั้งได้ประกาศยกเลิกการให้บริการสนับสนุนแก้ไขปัญหาสำหรับระบบ Oracle Financial Version เก่าที่ล้าสมัยแล้ว ซึ่งรวมถึงระบบ Oracle Financial Version R11.5.5 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใช้งานอยู่ด้วย จึงทำให้เกิดผลกระทบต่อการใช้งานในระบบ หากเกิดปัญหาขึ้นทั้งระดับปกติและระดับรุนแรง จะไม่ได้รับการช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา อันจะทำให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และไม่สามารถพัฒนาปรับปรุงระบบเพิ่มเติมต่อไปได้ รวมทั้งไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบโปรแกรมอื่นๆ ที่มีความทันสมัยกว่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงการใช้ประโยชน์จากระบบ Oracle Financial ที่เป็นระบบงานหลักให้เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่าในระยะยาว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงมีความประสงค์ที่จะปรับปรุงระบบ Oracle Financial และ Oracle Database ให้เป็น Version ปัจจุบัน และปรับปรุงกระบวนการทำงานบางส่วนที่เปลี่ยนแปลงไป ภายหลังการปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณงานที่มีเพิ่มมากขึ้น

  ภาระงานหลัก

 • งานบันทึกงบประมาณรายจ่าย เงินแผ่นดิน, เงินรายได้ , งบประมาณเงินบำรุง , งบประมาณเงินองค์กรในกำกับ
 • งานผู้ดูแลระบบ (SYSTEM ADMIN)
 • งานผู้ดูแลระบบคลังพัสดุ ( INVADMIN )
 • งานผู้ดูแลระบบการเงินรับ ( AR ADMIN )
 • งานผู้ดูแลระบบจัดซื้อจัดจ้าง ( PO ADMIN )
 • งานผู้ดูแลระบบบัญชีแยก ประเภททั่วไป ( GL ADMIN )
 • งานผู้ดูแลระบบการเงินจ่าย ( AP ADMIN )
 • งานผู้ดูแลระบบสินทรัพย์ถาวร ( FA ADMIN )
 • ออกรายงานทางการเงินภาพรวมมหาวิทยาลัย
 • งานติดตั้งสมุดบัญชีใหม่สำหรับคณะ / หน่วยงาน ที่ต้องการเข้าสู่ระบบบัญชี 3 มิติ
 • งานตั้งค่ารายงานทางการเงิน
 • จัดทำข้อมูลทางการเงิน เพื่อเป็นข้อมูลนำเข้าแก่ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • จัดทำรายงานทางการเงินในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
 • งานแก้ปัญหาการใช้งานระบบบัญชี 3 มิติทางด้านเทคนิคทุกอย่าง(ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับระบบ 3 มิติเอง เครื่องผู้ใช้งาน หรือด้านระบบ Network)
 • พัฒนาโปรแกรมรองรับการทำงานของผู้ใช้งาน
 • พัฒนารายงานเพื่อเชื่อมต่อกับระบบข้อมูล 3 มิติ เพื่อออกรายงานให้แก่คณะหน่วยงานต่างๆ
 • แก้ปัญหาทางเทคนิคของระบบให้แก่ผู้ดูแลระบบ
 • จัดทำเวปไซต์ MIS ของกองคลัง
 • จัดทำเวปไซต์ FIS OOP เพื่อให้คณะหน่วยงานเข้ามาดูข้อมูลและขั้นตอนการทำงานในระบบ 3 มิติ และทำการโหลดไฟล์ หรือข้อมูลที่ต้องการจากระบบ 3 มิติ
 • แก้ปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ใช้งานกองคลัง
 • ทำการสำรองข้อมูล ระบบ 3 มิติ ระบบ Server การเงิน Server Fis oop
 • ศึกษาและพัฒนาโปรแกรม 3 มิติให้มีความทันสมัยและเข้ากับการใช้งานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  หัวหน้างานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง  นางปาริชาติ สัมพันธ์สวาท

  หัวหน้างานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง

  ภารกิจ: ดูแลความรับผิดชอบ มอบหมายความรับผิดชอบภายในงานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง

  รายชื่อบุคลากรงานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง

  ดูรายชื่อบุคลากร

 • Go to top