เนื้อหา

แสดงเฉพาะเนื้อหาที่
ชื่อเรียงจากน้อยไปมากชนิดผู้เขียนสถานะปรับปรุงแล้วภาษาการดำเนินการ
โต๊ะปฏิบัติการ จำนวน 3 รายการ (รายการที่ 207-209 ตามรายละเอียดแนบท้าย) ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:49ไทย
โต๊ะปฏิบัติการ จำนวน 3 รายการ (รายการที่ 204-206 ตามรายละเอียดแนบท้าย) ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:49ไทย
โต๊ะตรวจหู คอ จมูกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 ชุด ผลการจัดซื้อจัดจ้างเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์4 มิ.ย. 2014 - 13:07ไทย
โต๊ะตรวจหู คอ จมูกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 ชุด ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:50ไทย
โต๊ะ Phantom Head จำนวน ๕ ชุด ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:50ไทย
โครงสร้างรหัสต่าง ๆ ในระบบบัญชี 3 มิติ องค์ความรู้ - 3 มิติจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์ตีพิมพ์17 มี.ค. 2015 - 11:07ไทย
โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ และความรู้ด้านการบริหาร จากรุ่นสู่รู่น ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังพิกุลทอง เมืองแก้วตีพิมพ์26 ส.ค. 2014 - 10:03ไทย
โครงการเปลี่ยนหลังคาฯ จำนวน 2 รายการ ประกาศราคากลางเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์2 มิ.ย. 2014 - 13:21ไทย
โครงการเปลี่ยนระบบเครื่องปรับอากาศแบบใช้น้ำเย็น (Chiller) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศราคากลางขนิษฐา พิชัยพงค์ตีพิมพ์7 ส.ค. 2017 - 14:12ไทย
โครงการเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร เครือข่ายสื่อสารข้อมูลภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ข่าวประกาศร่าง TORเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์4 มิ.ย. 2014 - 12:09ไทย
โครงการเงินได้รายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำของรัฐที่เกษียณอายุ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2550 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:56ไทย
โครงการสำรวจพื้นที่เขตพ้ื้นที่บ้านท่ารั้ว อำเภอสันทรายและอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศราคากลางเกษม ทาอ้ายตีพิมพ์14 พ.ย. 2014 - 10:22ไทย
โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์7 ต.ค. 2015 - 14:27ไทย
โครงการสัมมนากองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561 เรื่อง "การสื่อสารเพื่อการบริหารที่เป็นเลิศ" ภาพกิจกรรมของกองคลังสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์7 ก.ย. 2018 - 09:45ไทย
โครงการสัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร การติดต่อประสานงานและการบริการที่ดี ภาพกิจกรรมของกองคลังสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์10 มิ.ย. 2019 - 15:29ไทย
โครงการวิจัยยาสีฟันเจลข่อยป้องกันการอักเสบของเหงือกและฟัน ประกาศราคากลางจุรีรัตน์ สัญญา...ตีพิมพ์28 ธ.ค. 2017 - 14:26ไทย
โครงการมุทิตาจิต ประจำปี 2557 ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังพิกุลทอง เมืองแก้วตีพิมพ์1 ก.ย. 2014 - 15:58ไทย
โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลการจัดซื้อจัดจ้างเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์4 มิ.ย. 2014 - 13:07ไทย
โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข่าวประกาศร่าง TORเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์4 มิ.ย. 2014 - 12:11ไทย
โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 16:24ไทย
โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายความเร็วสูงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข่าวประกาศร่าง TORเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์4 มิ.ย. 2014 - 12:11ไทย
โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายความเร็วสูงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 16:24ไทย
โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ข่าวประกาศร่าง TORเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์4 มิ.ย. 2014 - 12:11ไทย
โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 15:39ไทย
โครงการพัฒนาระบบกรองอีเมล์ (Antispam) ผลการจัดซื้อจัดจ้างเบญจพร พงษ์จิตต...ตีพิมพ์28 พ.ย. 2014 - 14:29ไทย
โครงการพัฒนาการเลี้ยงและใช้สัตว์เกษตรเพื่องานทางวิทยาศาสตร์งานจ้างก่อสร้างโรงเรือนสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง (โรงวัว) ประกาศราคากลางภัทรวดี สุวรรณ์ตีพิมพ์10 พ.ย. 2015 - 16:18ไทย
โครงการพัฒนาการเลี้ยงและใช้สัตว์เกษตรเพื่องานทางวิทยาศาสตร์งานจ้างก่อสร้างโรงเรือนสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง (โรงวัว) ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภัทรวดี สุวรรณ์ตีพิมพ์11 พ.ย. 2015 - 15:12ไทย
โครงการพัฒนาการเลี้ยงและใช้สัตว์เกษตรเพื่องานทางวิทยาศาสตร์งานจ้างก่อสร้างโรงเรือนสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง (โรงวัว) ข่าวประกาศร่าง TORภัทรวดี สุวรรณ์ตีพิมพ์10 พ.ย. 2015 - 16:14ไทย
โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อสมาชิก กสจ. (พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่) หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:56ไทย
โครงการป้องกันภัยพิบัติสำหรับ DATA CENTER ข่าวประกาศร่าง TORเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์4 มิ.ย. 2014 - 12:12ไทย
โครงการป้องกันภัยพิบัติสำหรับ DATA CENTER ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 16:24ไทย
โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสภาพแวดล้อมสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร จำนวน 1 รายการ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างคณะเกษตรศาสตร์ ...ตีพิมพ์23 ก.ค. 2014 - 12:13ไทย
โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสภาพแวดล้อมสาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร ประกาศราคากลางคณะเกษตรศาสตร์ ...ตีพิมพ์23 ก.ค. 2014 - 09:45ไทย
โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสภาพแวดล้อมสาขาวิชาส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร ประกาศราคากลางคณะเกษตรศาสตร์ ...ตีพิมพ์20 ก.ค. 2015 - 13:43ไทย
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักบริการวิชาการ (อาคารใหม่) โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ข่าวประกาศร่าง TORปิยวรรณ เครือสารตีพิมพ์2 ธ.ค. 2015 - 18:28ไทย
โครงการปรับปรุงศูนย์ ITSC CORNER จำนวน 40 ศูนย์  ข่าวประกาศร่าง TORเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์4 มิ.ย. 2014 - 12:09ไทย
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสำนักงานอธิการบดี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ข่าวประกาศร่าง TORเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์4 มิ.ย. 2014 - 12:08ไทย
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสวนปาล์ม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ข่าวประกาศร่าง TORเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์4 มิ.ย. 2014 - 12:08ไทย
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสวนปาล์ม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ข่าวประกาศร่าง TORเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์29 มี.ค. 2014 - 16:16ไทย
โครงการปรับปรุงที่ทำงานของหน่วยวิจัยและส่งเสริมธุรกิจเกษตร ประกาศราคากลางคณะเกษตรศาสตร์ ...ตีพิมพ์20 ก.ค. 2015 - 13:47ไทย
โครงการประเมินผลการให้บริการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 13:09ไทย
โครงการประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลางสายปฏิบัติการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์24 มี.ค. 2015 - 13:32ไทย
โครงการประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 1090 เครื่อง (ครั้งที่2) ข่าวประกาศร่าง TORเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์4 มิ.ย. 2014 - 12:09ไทย
โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ ประกาศราคากลางสวัสดิ์ กุระนัยตีพิมพ์21 ส.ค. 2014 - 13:17ไทย
โครงการประกวดราคาจ้างอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ ข่าวประกาศร่าง TORเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์4 มิ.ย. 2014 - 12:11ไทย
โครงการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ข่าวประกาศร่าง TORเบญจพร ไชยมงคลตีพิมพ์18 ก.ย. 2015 - 16:15ไทย
โครงการบำรุงรักษาระบบป้องกันภัยเครือข่ายคอมพิวเตอณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข่าวประกาศร่าง TORเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์4 มิ.ย. 2014 - 12:08ไทย
โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวคิดการทำงานเชิงยุทธศาสตร์ในศตวรรษ ที่ 21 ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังพิกุลทอง เมืองแก้วตีพิมพ์8 ก.ค. 2014 - 15:33ไทย
โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาผู้บริหารระดับกลางสายปฏิบัติการ ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์25 ส.ค. 2015 - 14:47ไทย
โครงการบรรยาย เรื่องการบริหารความเสี่ยง ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์22 ม.ค. 2016 - 10:09ไทย

หน้า

Go to top