เนื้อหา

แสดงเฉพาะเนื้อหาที่
ชื่อชนิดเรียงจากมากไปน้อยผู้เขียนสถานะปรับปรุงแล้วภาษาการดำเนินการ
กล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรมพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์28 ธ.ค. 2015 - 13:57ไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 ธ.ค. 2015 - 15:42ไทย
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาเครื่องวิเคราะห์อัตราการซึมผ่านของก๊าซของแผ่นฟิล์ม ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาศราวุธ บุญตันตีพิมพ์29 ธ.ค. 2015 - 08:27ไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถด้านทิศใต้ ประตูคณะวิจิตรศิลป์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคากานดา สังขวารีตีพิมพ์29 ธ.ค. 2015 - 13:40ไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรือนรับรองอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์4 ม.ค. 2016 - 11:08ไทย
ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพชนิดความละเอียดสูง จำนวน 1 ชุด ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์6 ม.ค. 2016 - 15:00ไทย
เครื่องวิเคราะห์สารพันธุกรรม แบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์7 ม.ค. 2016 - 14:39ไทย
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสมคิด พวงสายใจตีพิมพ์14 ม.ค. 2016 - 16:23ไทย
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างออกแบบและผลิตของที่ระลึกรณรงค์ประหยัดพลังงาน ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาณภัทร สุภาพัฒน์ตีพิมพ์21 ม.ค. 2016 - 08:51ไทย
ผลการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 39 รายการ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาพิมลพรรณ จันทร์หอมตีพิมพ์1 ก.พ. 2016 - 16:02ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเดินท่อเมนน้ำประปา HDPE ขนาด 200 มม. (PN10)(PE80) บริเวณหอนาฬิกาถึงปั๊มน้ำมัน ปตท. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์9 ก.พ. 2016 - 17:50ไทย
เครื่องเอกซเรย์ซีอาร์มแบบฟลูออโรสโคปีขนาดเล็ก ชนิดเคลื่อนที่ได้ จำนวน 1 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์10 ก.พ. 2016 - 10:12ไทย
เครื่องช่วยการทำงานของหัวใจและปอดเทียมพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์15 ก.พ. 2016 - 14:29ไทย
รายชื่อผู้ที่ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเกษม ทาอ้ายตีพิมพ์15 ก.พ. 2016 - 15:40ไทย
เครื่องเอกซเรย์เต้านม แบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์17 ก.พ. 2016 - 10:00ไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์19 ก.พ. 2016 - 15:01ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ Digital X-ray ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาพจนา กาวิชัยตีพิมพ์8 มี.ค. 2016 - 08:47ไทย
ประกาศผลการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับถ่ายทำรายการโทรทัศน์นอกสถานที่ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอชิรสิทธิ์ ป้องสีดาตีพิมพ์11 มี.ค. 2016 - 11:42ไทย
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กรเครือข่า่ยสื่อสารข้อมูลภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิธีประกวดราคา ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุดฤทัย ไชยมงคลตีพิมพ์15 มี.ค. 2016 - 14:55ไทย
ประกาศผู้ชนะการประมูลจัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ระดับองค์กร โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุดฤทัย ไชยมงคลตีพิมพ์21 มี.ค. 2016 - 16:57ไทย
ประกาศผู้ชนะการประมูลจัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ระดับองค์กร โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุดฤทัย ไชยมงคลตีพิมพ์21 มี.ค. 2016 - 16:57ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องฉายแสงแบบไร้สาย ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาพจนา กาวิชัยตีพิมพ์23 มี.ค. 2016 - 10:24ไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยตาดชมพู พร้อมระบบผันน้ำ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์23 มี.ค. 2016 - 14:24ไทย
เครื่องทำน้ำเย็นและหอผึ่งเย็น และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์28 มี.ค. 2016 - 09:18ไทย
ประกาศผลการคัดเลือก งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในศูนย์สัตวแพทย์และฟาร์มทดลอง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาณัฐรัตน์ บุญสุขตีพิมพ์28 มี.ค. 2016 - 10:03ไทย
ชุดผ่าตัดส่องกล้องประสาทศัลยกรรมผ่านทางโพรงจมูก (Transnasal Neuroendospy) จำนวน 1 ชุด ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์30 มี.ค. 2016 - 10:18ไทย
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และถนนทางเข้าสำนักบริการวิชาการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาปิยวรรณ เครือสารตีพิมพ์1 เม.ย. 2016 - 14:04ไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อสร้างสนามกีฬาภายในศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์4 เม.ย. 2016 - 16:08ไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างย้ายแนวและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแรงสูง 22 KV ในไร่แม่เหียะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์7 เม.ย. 2016 - 10:04ไทย
เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ ชนิด 2 เฟส จำนวน 8 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์21 เม.ย. 2016 - 15:54ไทย
เครื่องสวนหัวใจ ชนิดระนาบเดี่ยว (Cardiac Catheterization) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์21 เม.ย. 2016 - 15:54ไทย
ปรับปรุงหอผู้ป่วยศัลยกรรมชั้น 2 อาคารบุญสม มาร์ติน ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเกษม ทาอ้ายตีพิมพ์25 เม.ย. 2016 - 14:05ไทย
เครื่องวิเคราะห์และแยกเก็บเซลล์แบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์18 พ.ค. 2016 - 13:46ไทย
ระบบฉายรังสีร่วมพิกัด จำนวน 1 ชุด ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์31 พ.ค. 2016 - 14:19ไทย
ชุดฝึกทักษะการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง จำนวน 1 ชุด และ ชุดฝึกทักษะการตรวจความผิดปกติของทารกในครรภ์ด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง จำนวน 1 ชุด ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์31 พ.ค. 2016 - 14:21ไทย
ประกาศผู้ชนะการประมูลจัดซื้ออุปกรณ์พัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุดฤทัย ไชยมงคลตีพิมพ์6 มิ.ย. 2016 - 13:03ไทย
เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดสีที่ประมวลภาพด้วยระบบฟูลลี่ดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์8 มิ.ย. 2016 - 15:01ไทย
รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ปป.พื้นที่ใต้ทางเดิน Sky Walk) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์14 มิ.ย. 2016 - 13:37ไทย
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (ถุงมือยางสำหรับตรวจโรคใช้แล้วทิ้ง) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาชุลีพร การวัฒนา...ตีพิมพ์20 มิ.ย. 2016 - 10:50ไทย
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายการวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5รายการ (ถุงมือยางสำหรับการศัลยกรรม) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาชุลีพร การวัฒนา...ตีพิมพ์20 มิ.ย. 2016 - 13:55ไทย
เช่าชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารลำไส้เล็กส่วนต้นและลำไส้ใหญ่ จำนวน 1 ชุด และชุดส่องตรวจระบบทางเดินอาหารด้วยความถี่คลื่นเสียงอัลตร้าซาวด์ จำนวน 1 ชุด ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเกษม ทาอ้ายตีพิมพ์30 มิ.ย. 2016 - 13:44ไทย
เครื่องวัดและติดตามความเร็วการไหลเวียนของเลือดในสมองด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 1 ชุด ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์1 ก.ค. 2016 - 09:23ไทย
ปรับปรุงห้องตรวจส่องกล้องผู้ป่วยโรคทางเดินอาหาร ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเกษม ทาอ้ายตีพิมพ์6 ก.ค. 2016 - 13:58ไทย
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องตัดและขัดตัวอย่างกระดูกและฟัน ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาพจนา กาวิชัยตีพิมพ์6 ก.ค. 2016 - 17:14ไทย
วัสดุงานผ้าเครื่องแต่งกาย จำนวน 9 รายการ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์14 ก.ค. 2016 - 13:57ไทย
ปรับปรุงห้องผ่าตัดหมายเลขที่ี่ 3 (ผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด) และห้องผ่าตัดหมายเลขที่ 4 (ผ่าตัดสมองและระบบประสาท) ชั้น 3 อาคารศรีพัฒน์ เป็นห้องผ่าตัดร่วมสหสาขา (Hybrid OR) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเกษม ทาอ้ายตีพิมพ์26 ก.ค. 2016 - 09:10ไทย
ระบบผ่าตัดกระดูกสันหลังด้วยเทคโนโลยีภาพสามมิติพร้อมนำวิถี จำนวน 1 ระบบ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์27 ก.ค. 2016 - 13:17ไทย
วัสดุสำนักงาน จำนวน 100 รายการ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์2 ส.ค. 2016 - 09:05ไทย
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายการ เครื่องเพิ่มปริมาณ สารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real time Polymerase Chain Reaction) จำนวน 1 ชุด ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจุรีรัตน์ สัญญา...ตีพิมพ์2 ส.ค. 2016 - 15:54ไทย
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายการ เครื่องโครมาโทกราฟฟีของเหลวความดันสูง (High Pressure Liquid Chromatography) จำนวน 1 ชุด ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจุรีรัตน์ สัญญา...ตีพิมพ์2 ส.ค. 2016 - 15:56ไทย

หน้า

Go to top