เนื้อหา

แสดงเฉพาะเนื้อหาที่
ชื่อชนิดเรียงจากมากไปน้อยผู้เขียนสถานะปรับปรุงแล้วภาษาการดำเนินการ
วัสดุสำนักงาน (กระดาษชนิดต่าง ๆ) จำนวน 9 รายการ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์3 ส.ค. 2016 - 15:22ไทย
เครื่องแยกและวิเคราะห์ระดับการแสดงออกของโปรตีน แบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์29 ส.ค. 2016 - 09:48ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ทางเท้า ทางจักรยาน และปรับปรุงภูมิทัสน์ขอบสะพานอ่างเก็บน้ำอ่างแก้ว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์31 ส.ค. 2016 - 20:53ไทย
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกการจ้างเหมาทำความสะอาด ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอัญชนา ปัญญาเปียงตีพิมพ์2 ก.ย. 2016 - 10:51ไทย
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 4 หลัง (บ้านแฝด) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคามานูญ ดอกพร้าวตีพิมพ์2 ก.ย. 2016 - 10:57ไทย
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียนรวม ๔ ชั้น ประกาศผู้ชนะการประกวดราคามานูญ ดอกพร้าวตีพิมพ์14 ก.ย. 2016 - 11:36ไทย
ผลการคัดเลือกงานจ้างเหมาดูแลบารุงรักษาภูมิทัศน์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคามานูญ ดอกพร้าวตีพิมพ์22 ก.ย. 2016 - 14:56ไทย
ผลการคัดเลือกงานจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยและระบบจราจร ประกาศผู้ชนะการประกวดราคามานูญ ดอกพร้าวตีพิมพ์22 ก.ย. 2016 - 14:58ไทย
รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 7 พื้นที่ ประจำปี 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาศศิมา คำราพิชตีพิมพ์27 ก.ย. 2016 - 10:38ไทย
ผลการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคามานูญ ดอกพร้าวตีพิมพ์29 ก.ย. 2016 - 09:05ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องดมยาสลบ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาพจนา กาวิชัยตีพิมพ์29 ก.ย. 2016 - 13:22ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องสแกนในช่องปาก ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาพจนา กาวิชัยตีพิมพ์29 ก.ย. 2016 - 13:24ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กล้องจุลศัลยกรรมสำหรับผ่ารักษารากฟัน ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาพจนา กาวิชัยตีพิมพ์29 ก.ย. 2016 - 13:26ไทย
ประกาศผู้ชนะการเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิธีประกวดราคา ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุดฤทัย ไชยมงคลตีพิมพ์30 ก.ย. 2016 - 09:21ไทย
ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกซื้อ รายการ เครื่องโครมาโทกราฟฟีของเหลวสมรรถนะสูง (High Performance Liquid Chromatography) จำนวน 1 ชุด ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจุรีรัตน์ สัญญา...ตีพิมพ์30 ก.ย. 2016 - 15:51ไทย
ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกซื้อ รายการ เครื่องตรวจวัดคุณลักษณะของเนื้อสัมผัสของเภสัชภัณฑ์ (Pharmaceutical Texture Analyser) จำนวน 1 ชุด ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจุรีรัตน์ สัญญา...ตีพิมพ์30 ก.ย. 2016 - 15:53ไทย
ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกซื้อ รายการ เครื่องวัดปฏิกิริยาบนไมโครเพลทแบบมัลติดิเทคชั่น (Multidetection Microplate Reader) จำนวน 1 ชุด ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจุรีรัตน์ สัญญา...ตีพิมพ์30 ก.ย. 2016 - 15:55ไทย
ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกซื้อ รายการ ตู้อบสุญญากาศ (Vacuum Oven) จำนวน 1 ชุด ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจุรีรัตน์ สัญญา...ตีพิมพ์30 ก.ย. 2016 - 15:59ไทย
เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรล จำนวน 2 เตียง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์3 ต.ค. 2016 - 10:21ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพรังสีสำหรับกระโหลกศีรษะ ขากรรไกร และใบหน้า ระบบดิจิตอล ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาพจนา กาวิชัยตีพิมพ์7 ต.ค. 2016 - 10:14ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยูนิตทำฟันแบบ Universal Design ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาพจนา กาวิชัยตีพิมพ์11 ต.ค. 2016 - 11:10ไทย
เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รายการ รถแทรกเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 1 รายการ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคารัชนีวรรณ คำขาดตีพิมพ์17 ต.ค. 2016 - 13:51ไทย
เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน4ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 รายการ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคารัชนีวรรณ คำขาดตีพิมพ์17 ต.ค. 2016 - 13:53ไทย
ประกาศผลการคัดเลือกงานซ่อมแซมและปรับปรุงระบบห้องน้ำและห้องส้วม ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเสาวลักษณ์ มาวงศ์ตีพิมพ์17 ต.ค. 2016 - 17:16ไทย
ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์โดยวิธีคัดเลือก ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาศราวุธ บุญตันตีพิมพ์27 ต.ค. 2016 - 13:35ไทย
แจ้งผลการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาวรางคณา กันทะลาตีพิมพ์27 ต.ค. 2016 - 14:03ไทย
ผู้ชนะการประกวดราคาโครงการ : ปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลาง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาณัฐรัตน์ บุญสุขตีพิมพ์3 พ.ย. 2016 - 15:40ไทย
แจ้งผลการประมูลงานจ้างปรับปรุงหลังคาฝ้าเพดานอาคารเฉลิมพระเกียรติ และปรับปรุงเปลี่ยนสายไฟอาคารเรียนและปฏิบัติการ 1 และอาคาร 3 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาคณะเกษตรศาสตร์ ...ตีพิมพ์4 พ.ย. 2016 - 12:52ไทย
แจ้งผลการประมูลงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 3 คณะเกษตรศาสตร์ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาคณะเกษตรศาสตร์ ...ตีพิมพ์4 พ.ย. 2016 - 12:56ไทย
แจ้งผลการประมูลงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน 1 คณะเกษตรศาสตร์ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาคณะเกษตรศาสตร์ ...ตีพิมพ์4 พ.ย. 2016 - 14:02ไทย
ปรับปรุงหอผู้ป่วยพิเศษสุจิณโณ 12 และหอผู้ป่วยสุจิณโณ 13 อาคารสุจิณโณ (จำนวน 48 ห้อง) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเกษม ทาอ้ายตีพิมพ์17 พ.ย. 2016 - 09:37ไทย
แจ้งผลการจัดซื้อตู้พักฟื้นสัตว์ทดลองปลอดเชื้อสำหรับหนูขาว ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ตู้ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรวดี สุวรรณ์ตีพิมพ์18 พ.ย. 2016 - 16:35ไทย
แจ้งผลการคัดเลือกราคา การจัดซื้อรายการรถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน1รายการ ด้วยวิธีการคัดเลือก ประกาศผู้ชนะการประกวดราคารัชนีวรรณ คำขาดตีพิมพ์28 พ.ย. 2016 - 10:15ไทย
ยกเลิก แจ้งผลการคัดเลือกราคา การจัดซื้อรายการรถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน1รายการ ด้วยวิธีการคัดเลือก ประกาศผู้ชนะการประกวดราคารัชนีวรรณ คำขาดตีพิมพ์28 พ.ย. 2016 - 10:17ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาทาความสะอาดของสานักงานมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์29 พ.ย. 2016 - 20:08ไทย
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับระบบการทำให้ปลอดเชื้อกลาง (Central supply) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาพจนา กาวิชัยตีพิมพ์7 ธ.ค. 2016 - 13:16ไทย
ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์โดยวิธีคัดเลือก ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาศราวุธ บุญตันตีพิมพ์7 ธ.ค. 2016 - 15:57ไทย
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 พร้อมครุภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาวัชรา เชิดลำตีพิมพ์13 ธ.ค. 2016 - 13:34ไทย
ประกาศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบบันทึกภาพดิจิทัลเพื่อการตรวจสอบแบบ IP จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาขนิษฐา พิชัยพงค์ตีพิมพ์13 ธ.ค. 2016 - 14:40ไทย
เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกราคา งานจ้างก่อสร้าง อาคารเก็บข้าวเปลือกชุมชน ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการคัดเลือก ประกาศผู้ชนะการประกวดราคารัชนีวรรณ คำขาดตีพิมพ์20 ธ.ค. 2016 - 14:41ไทย
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาเครื่องโครมาโทกราฟฯ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจารวี กุณาเงินตีพิมพ์27 ธ.ค. 2016 - 14:00ไทย
รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการดิจิทัลชุดใหญ่ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ประจำคณะการสื่อสารมวลชน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอชิรสิทธิ์ ป้องสีดาตีพิมพ์29 ธ.ค. 2016 - 14:34ไทย
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารภาควิชาเกษตรทีสูงฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาคณะเกษตรศาสตร์ ...ตีพิมพ์30 ธ.ค. 2016 - 09:24ไทย
รายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกงานจ้างก่อสร้างรั้วบริเวณด้านหน้าศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาศศิมา คำราพิชตีพิมพ์6 ม.ค. 2017 - 13:52ไทย
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์หน่วยจัดเก็บข้อมูลแบบ NAS ขนาดไม่ต่ำกว่า 60 TB จำนวน 1 หน่วย ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาขนิษฐา พิชัยพงค์ตีพิมพ์17 ม.ค. 2017 - 08:22ไทย
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 2 จำนวน 8 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์17 ม.ค. 2017 - 09:30ไทย
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา Digital X-ray ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาพจนา กาวิชัยตีพิมพ์18 ม.ค. 2017 - 09:23ไทย
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กรเครือข่า่ยสื่อสารข้อมูลภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิธีประกวดราคา ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุดฤทัย ไชยมงคลตีพิมพ์26 ม.ค. 2017 - 11:42ไทย
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทั่วไปและห้องทดลองงานวิจัย ประกาศผู้ชนะการประกวดราคามานูญ ดอกพร้าวตีพิมพ์26 ม.ค. 2017 - 14:08ไทย
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพีแบบปรับมุมมองสำหรับติดตั้งภายในอาคาร พร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาโฉมหญิง ประจักรตีพิมพ์1 ก.พ. 2017 - 14:28ไทย

หน้า

Go to top