เนื้อหา

แสดงเฉพาะเนื้อหาที่
ชื่อชนิดผู้เขียนสถานะเรียงจากมากไปน้อยปรับปรุงแล้วภาษาการดำเนินการ
ซื้อโปรแกรม SolidWorks EDU จำนวน 1 ชุด ประกาศราคากลางสุรัสวดี แก้วปร...ตีพิมพ์1 ก.ย. 2017 - 18:16ไทย
ซื้อโปรแกรม MATLAB จำนวน 1 ชุด ประกาศราคากลางสุรัสวดี แก้วปร...ตีพิมพ์1 ก.ย. 2017 - 18:20ไทย
จ้างปรับปรุงปฎิบัติการกลางเป็นห้องเรียนนักศึกษาแพทย์ ภาควิชาอายุศาสตร์ชั้น 5 อาคารบุญสม มาร์ติน ประกาศราคากลางเกษม ทาอ้ายตีพิมพ์24 ส.ค. 2017 - 09:43ไทย
จ้างปรับปรุงห้องเรียนนักศึกษาแพทย์หมายเลขที่ 4 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ชั้น 6 อาคารสุจิณโณ ประกาศราคากลางเกษม ทาอ้ายตีพิมพ์24 ส.ค. 2017 - 09:56ไทย
จ้างปรับปรุงห้องเรียนนักศึกษาแพทย์ (ห้องเรียนอาจารย์กำจัด) ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ชั้น 3 อาคารบุญสม มาร์ติน ประกาศราคากลางเกษม ทาอ้ายตีพิมพ์24 ส.ค. 2017 - 09:55ไทย
จ้างปรับปรุงห้องเรียนนักศึกษาแพทย์ หมายเลขที่ 2 ภาควิชารังสีวิทยา ชั้น 2 อาคารศรีพัฒน์ ประกาศราคากลางเกษม ทาอ้ายตีพิมพ์24 ส.ค. 2017 - 09:54ไทย
จัดการครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประกาศราคากลางกนกวรรณ พริบไหวตีพิมพ์25 ส.ค. 2017 - 10:28ไทย
งานจ้างก่อสร้างโรงขยะชีวมวลและขยะมูลฝอย ประกาศราคากลางมานูญ ดอกพร้าวตีพิมพ์7 ก.ย. 2017 - 17:51ไทย
ซื้อHOOD โดยวิธีคัดเลือก คณะอุตสาหกรรมเกษตร (ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการพัสดุพ.ศ.2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศราคากลางศราวุธ บุญตันตีพิมพ์28 ส.ค. 2017 - 08:11ไทย
ซื้อColorimeter โดยวิธีคัดเลือก (ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการพัสดุพ.ศ.2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศราคากลางศราวุธ บุญตันตีพิมพ์28 ส.ค. 2017 - 08:14ไทย
ซื้อTexture analyzer โดยวิธีคัดเลือก (ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการพัสดุพ.ศ.2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศราคากลางศราวุธ บุญตันตีพิมพ์28 ส.ค. 2017 - 08:18ไทย
ซื้อชุดวิเคราะห์ไฟเบอร์โดยวิธีคัดเลือก คณะอุตสาหกรรมเกษตร (ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการพัสดุพ.ศ.2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศราคากลางศราวุธ บุญตันตีพิมพ์28 ส.ค. 2017 - 08:23ไทย
ซื้อชุดห้องปฏิบัติการทางเคมีและชุดห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการพัสดุพ.ศ.2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศราคากลางศราวุธ บุญตันตีพิมพ์28 ส.ค. 2017 - 08:30ไทย
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารธุรการ ประกาศราคากลางเสาวลักษณ์ มาวงศ์ตีพิมพ์1 ก.ย. 2017 - 15:50ไทย
งานจ้างติดตั้งฉนวนกันความร้อนบนฝ้าเพดาน (ชั้น 4) อาคารเรียนภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประกาศราคากลางมานูญ ดอกพร้าวตีพิมพ์7 ก.ย. 2017 - 17:57ไทย
ซื้อน้ำยาใช้กับเครื่อง Flowcytometer จำนวน 7 รายการ ประกาศราคากลางจารวี กุณาเงินตีพิมพ์11 ก.ย. 2017 - 14:21ไทย
จัดซื้อซอฟต์แวร์ License Software ประกาศราคากลางสุดฤทัย ไชยมงคลตีพิมพ์13 ก.ย. 2017 - 11:54ไทย
ค่าบริการพิมพ์เอกสารจากเครื่องพิมพ์ดิจิตอล เดือน สิงหาคม 2560 ประกาศราคากลางพิมลพรรณ จันทร์หอมตีพิมพ์13 ก.ย. 2017 - 15:34ไทย
จ้างเหมาบริการล้างภาชนะด้วยเครื่องล้างจานอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ2561 ประกาศราคากลางพิมลพรรณ จันทร์หอมตีพิมพ์13 ก.ย. 2017 - 16:18ไทย
งานจ้างเหมาทำความสะอาดหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกาศราคากลางจีรายุทธ์ อิ่นแก้วตีพิมพ์14 ก.ย. 2017 - 12:52ไทย
ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องแม่ข่ายสำหรับการดำเนินงานระบบเพื่อกำกับคุณภาพมาตรฐานการจัดทำและการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ ประกาศราคากลางอังสนา หรคุณารักษ์ตีพิมพ์14 ก.ย. 2017 - 13:19ไทย
งานติดตั้งกันซึมรางน้ำและดาดฟ้า คสล.อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ ประกาศราคากลางมานูญ ดอกพร้าวตีพิมพ์15 ก.ย. 2017 - 09:01ไทย
ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 5 รายการ ประกาศราคากลางพัทยา คำมุงคุณตีพิมพ์15 ก.ย. 2017 - 09:24ไทย
จัดจ้างทำความสะอาดอาคาร (3จุด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกาศราคากลางสุดฤทัย ไชยมงคลตีพิมพ์18 ก.ย. 2017 - 15:55ไทย
จัดจ้างรักษาความปลอดภัย (2จุด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกาศราคากลางสุดฤทัย ไชยมงคลตีพิมพ์18 ก.ย. 2017 - 16:07ไทย
งานจ้างออกแบบเขียนแบบอาคาร คสล. 3 ชั้น ประกาศราคากลางเสาวลักษณ์ มาวงศ์ตีพิมพ์18 ก.ย. 2017 - 16:12ไทย
เช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศราคากลางสุดฤทัย ไชยมงคลตีพิมพ์18 ก.ย. 2017 - 17:19ไทย
จ้างเดินสายใยแก้วนำแสง ประกาศราคากลางสุดฤทัย ไชยมงคลตีพิมพ์18 ก.ย. 2017 - 17:43ไทย
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางจุไรลักษณ์ ใบบัวตีพิมพ์20 ก.ย. 2017 - 09:48ไทย
งานจ้างรักษาความปลอดภัยพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 6 พื้นที่ประจำปี 2561 จำนวน 2 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางศศิมา คำราพิชตีพิมพ์20 ก.ย. 2017 - 13:26ไทย
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางจุไรลักษณ์ ใบบัวตีพิมพ์20 ก.ย. 2017 - 15:30ไทย
จ้างเหมาซ่อมและเปลี่ยนสายเมนไฟฟ้าและอุปกรณ์ ประกาศราคากลางคณะเกษตรศาสตร์ ...ตีพิมพ์25 ก.ย. 2017 - 15:53ไทย
จัดจ้างเหมาบริการสุขอนามัย กำจัดเชื้อ กลิ่น ห้องน้ำ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และอาคารยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ประกาศราคากลางกานดา สังขวารีตีพิมพ์25 ก.ย. 2017 - 17:31ไทย
จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Millennium ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางขนิษฐา พิชัยพงค์ตีพิมพ์26 ก.ย. 2017 - 08:30ไทย
ซื้อบริการเชื่อมต่อ Internet (20 Mbps) ประกาศราคากลางจารวี กุณาเงินตีพิมพ์28 ก.ย. 2017 - 10:03ไทย
งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประกาศราคากลางจุไรลักษณ์ ใบบัวตีพิมพ์28 ก.ย. 2017 - 16:20ไทย
งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 4 ชั้น ชั้น 1 และ 2 ประกาศราคากลางจุไรลักษณ์ ใบบัวตีพิมพ์28 ก.ย. 2017 - 16:41ไทย
งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารธาราบำบัด ประกาศราคากลางจุไรลักษณ์ ใบบัวตีพิมพ์29 ก.ย. 2017 - 09:56ไทย
ซื้อน้ำยา Realtime HCV amplification reagent จำนวน 2 kit ประกาศราคากลางจารวี กุณาเงินตีพิมพ์29 ก.ย. 2017 - 10:48ไทย
ซื้อน้ำยาตรวจหาไวรัส จำนวน 2 รายการ ประกาศราคากลางจารวี กุณาเงินตีพิมพ์29 ก.ย. 2017 - 10:51ไทย
จ้างงานปรับภูมิทัศน์และกิจกรรมเปิดพิพิธภัณฑ์ชุมชนพวกแต้ม ประกาศราคากลางวาริกา ทุ่งสามตีพิมพ์29 ก.ย. 2017 - 12:05ไทย
จ้างงานปรับปรุงคลินิกศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลางเบญจรัตน์ ทาอ้ายตีพิมพ์3 ต.ค. 2017 - 14:35ไทย
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ประกาศราคากลางสุรัสวดี แก้วปร...ตีพิมพ์4 ต.ค. 2017 - 11:11ไทย
ซื้อน้ำยาสำหรับเครื่อง Flowcytometer จำนวน 16 รายการ ประกาศราคากลางจารวี กุณาเงินตีพิมพ์5 ต.ค. 2017 - 11:34ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางศิริเอื้อง คงกล่อมตีพิมพ์7 ต.ค. 2017 - 14:00ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางศิริเอื้อง คงกล่อมตีพิมพ์7 ต.ค. 2017 - 14:10ไทย
จัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางศิริเอื้อง คงกล่อมตีพิมพ์7 ต.ค. 2017 - 14:25ไทย
ซื้อ วัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ ประกาศราคากลางศิริเอื้อง คงกล่อมตีพิมพ์7 ต.ค. 2017 - 14:34ไทย
ซื้อ วัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางศิริเอื้อง คงกล่อมตีพิมพ์7 ต.ค. 2017 - 14:40ไทย
ซื้อ วัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางศิริเอื้อง คงกล่อมตีพิมพ์7 ต.ค. 2017 - 14:45ไทย

หน้า

Go to top