เนื้อหา

แสดงเฉพาะเนื้อหาที่
ชื่อชนิดเรียงจากมากไปน้อยผู้เขียนสถานะปรับปรุงแล้วภาษาการดำเนินการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้องานจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 2 ห้อง พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาโฉมหญิง ประจักรตีพิมพ์22 ธ.ค. 2017 - 15:55ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับการออกแบบ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุมนา ปริญญาปริวัฒน์ตีพิมพ์22 ธ.ค. 2017 - 17:28ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์กระดานบอร์ดอิเลคทรอนิก ขนาดไม่น้อยกว่า 85 นิ้ว วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุมนา ปริญญาปริวัฒน์ตีพิมพ์22 ธ.ค. 2017 - 17:30ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(งานปรับปรุงห้องน้ำอาคารสุจิณฺโณ ชั้น 2-11 และ14 คณะแพทยศาสตร์ มช. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเกษม ทาอ้ายตีพิมพ์25 ธ.ค. 2017 - 15:41ไทย
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อชุดเครื่องมือทดสอบพฤติกรรมทางพลศาสตร์ของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 ชุด ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรัสวดี แก้วปร...ตีพิมพ์27 ธ.ค. 2017 - 14:20ไทย
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องฉายภาพสัญญาณคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรัสวดี แก้วปร...ตีพิมพ์27 ธ.ค. 2017 - 14:26ไทย
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรัสวดี แก้วปร...ตีพิมพ์27 ธ.ค. 2017 - 14:29ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงโรงจอดรถไฟฟ้าเดิมบริเวณด้านหลังตลาดร่มสักเป็นโรงพักขยะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจีรายุทธ์ อิ่นแก้วตีพิมพ์27 ธ.ค. 2017 - 14:31ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ประกอบเตาเผาแบบท่ออุณหภูมิสูง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคานายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์28 ธ.ค. 2017 - 18:32ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคานายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์28 ธ.ค. 2017 - 18:33ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อซื้อเครื่องวิเคราะห์สมบัติทางความร้อนเชิงพลังงานและปริมาณ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคานายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์29 ธ.ค. 2017 - 08:02ไทย
ประะกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคานายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์29 ธ.ค. 2017 - 09:54ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจัดซื้อต้นไม้ตกแต่งภูมิทัศน์บริเวณไร่เกษตรชลประทานเดิม (ไร่ฟอร์ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจีรายุทธ์ อิ่นแก้วตีพิมพ์29 ธ.ค. 2017 - 15:06ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจัดซื้อแบตเตอรี่พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจีรายุทธ์ อิ่นแก้วตีพิมพ์29 ธ.ค. 2017 - 15:30ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ ชั้น 3 อาคารศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเบญจรัตน์ ทาอ้ายตีพิมพ์4 ม.ค. 2018 - 10:23ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือวิเคราะห์โดยการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคานายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์4 ม.ค. 2018 - 13:14ไทย
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาลัทธพล อุ่นใจตีพิมพ์4 ม.ค. 2018 - 13:30ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า 4 จุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจีรายุทธ์ อิ่นแก้วตีพิมพ์4 ม.ค. 2018 - 14:57ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานปรับปรุงพื้นที่โรงอาหารเดิมเป็นห้องผ่าตัดและหอผู้ป่วยชั่วคราว (ส่วนที่ 2) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาพจนา กาวิชัยตีพิมพ์5 ม.ค. 2018 - 10:22ไทย
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีe-bidding ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุดฤทัย ไชยมงคลตีพิมพ์8 ม.ค. 2018 - 13:46ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องมือวัดทางเคมีไฟฟ้าแบบโมดุลลาควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคานายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์8 ม.ค. 2018 - 19:57ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อม่านกันแสง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคานายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์8 ม.ค. 2018 - 20:00ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(งานปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 1-5 อาคารเอ็มดี (MD) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเกษม ทาอ้ายตีพิมพ์9 ม.ค. 2018 - 11:12ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องโพลาริมิเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคานายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์11 ม.ค. 2018 - 11:04ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร 16 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาวัชรา เชิดลำตีพิมพ์11 ม.ค. 2018 - 10:11ไทย
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการ เครื่องให้การรักษากายภาพบำบัดด้วยคลื่นช็อคเวฟ ชนิด ESWT จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์11 ม.ค. 2018 - 13:48ไทย
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการ เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบอินทรีย์ในผลิตภัณฑ์แบบไม่ทำลายตัวอย่าง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาวรางคณา กันทะลาตีพิมพ์11 ม.ค. 2018 - 18:03ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจวัดสารแบบรีแฟกทีพอินเด็กซ์ สำหรับเอชพีแอลซี พร้อมชุดควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก ประกาศผู้ชนะการประกวดราคานายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์12 ม.ค. 2018 - 12:46ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคานายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์12 ม.ค. 2018 - 11:13ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอรวรรณ กัณฑารัตน์ตีพิมพ์12 ม.ค. 2018 - 13:55ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างตัดชุดเครื่องแต่งกายสำหรับผุ้ปฏิบัติงานในสังกัดงานกองกลาง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอรวรรณ กัณฑารัตน์ตีพิมพ์12 ม.ค. 2018 - 14:03ไทย
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการ เครื่องให้การรักษากายภาพบำบัดด้วยเลเซอร์กำลังสูง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์15 ม.ค. 2018 - 09:19ไทย
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะจัดซื้อชุดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบสารสนเทศโรงพยาบาลพร้อมตู้ RACK จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอนงค์ สุนทรตีพิมพ์15 ม.ค. 2018 - 15:23ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตรมิเตอร์ ขนาด 500 MHz จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคานายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์15 ม.ค. 2018 - 16:37ไทย
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบอินทรีย์ในผลิตภัณฑ์แบบไม่ทำลายตัวอย่าง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาวรางคณา กันทะลาตีพิมพ์18 ม.ค. 2018 - 09:11ไทย
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ พร้อมชุดถ่ายภาพ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาวรางคณา กันทะลาตีพิมพ์18 ม.ค. 2018 - 09:16ไทย
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการ ชุดกำหนดพิกัดสำหรับการผ่าตัดสมอง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์19 ม.ค. 2018 - 13:57ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนและห้องบรรยายอาคารเพาะเลี้ยงและวิจัยสัตว์น้ำ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาวรางคณา กันทะลาตีพิมพ์22 ม.ค. 2018 - 14:16ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 60 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคานายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์23 ม.ค. 2018 - 10:00ไทย
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะ รายการ เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงพร้อมหัวตรวจทางหลอดอาหาร พร้อม TEE PROBE จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอนงค์ สุนทรตีพิมพ์23 ม.ค. 2018 - 14:14ไทย
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะรายการ เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงพร้อมหัวตรวจทางหลอดอาหาร ไม่รวม TEE PROBE จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอนงค์ สุนทรตีพิมพ์23 ม.ค. 2018 - 14:12ไทย
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะ รายการ เครื่องทดสอบสมรรถภาพการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอนงค์ สุนทรตีพิมพ์23 ม.ค. 2018 - 14:10ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อซุ้มม้านั่งสำรองนักกีฬาฟุตบอล จำนวนไม่น้อยกว่า 16 ที่นั่ง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอรวรรณ กัณฑารัตน์ตีพิมพ์24 ม.ค. 2018 - 09:29ไทย
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการ ครุภัณฑ์ประกอบห้องพักประจำอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ ขนาด 14 ชั้น จำนวน 364 ห้อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์24 ม.ค. 2018 - 13:35ไทย
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ แบบซีอาร์ม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์24 ม.ค. 2018 - 14:13ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเก็บเอกสารแบบทดสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสมศักดิ์ ใจวงศ์เพ็ญตีพิมพ์24 ม.ค. 2018 - 14:40ไทย
ปิดประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการวัสดุรากเทียม 1 รายการ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอภิสรา สมานพงศ์...ตีพิมพ์25 ม.ค. 2018 - 13:23ไทย
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการ กล้องจุลทรรศน์หัวกลับ พร้อมชุดจุลหัตถการ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์25 ม.ค. 2018 - 13:28ไทย
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนเดิมคณะเกษตรศาสตร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาคณะเกษตรศาสตร์ ...ตีพิมพ์25 ม.ค. 2018 - 20:31ไทย
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการ เครื่องพยุงการทำงานของหัวใจและปอด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์26 ม.ค. 2018 - 13:47ไทย

หน้า

Go to top