เนื้อหา

แสดงเฉพาะเนื้อหาที่
ชื่อชนิดเรียงจากมากไปน้อยผู้เขียนสถานะปรับปรุงแล้วภาษาการดำเนินการ
กีฬาสีบุคลากรกองคลัง ภาพกิจกรรมของกองคลังสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์21 พ.ค. 2014 - 17:36ไทย
ประเพณีรดน้ำดำหัวกองคลัง ภาพกิจกรรมของกองคลังสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์21 พ.ค. 2014 - 17:39ไทย
อบรมเว็บไซต์และระบบ e/Ticket Support ให้กับบุคลากรของ คณะ/ส่วนงาน ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาพกิจกรรมของกองคลังสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์4 ก.ค. 2014 - 10:53ไทย
พิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2557 ภาพกิจกรรมของกองคลังสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์4 ก.ค. 2014 - 16:39ไทย
งานส่งเสริมพระพุทธศาสนาถวายเทียนพรรษา 2557 ภาพกิจกรรมของกองคลังสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์7 ก.ค. 2014 - 09:36ไทย
ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของหน่วยงานและส่วนงานวิชาการ ภาพกิจกรรมของกองคลังสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์26 ส.ค. 2014 - 15:32ไทย
สัมมนา โครงการสร้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรกองคลัง ภาพกิจกรรมของกองคลังสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์9 ต.ค. 2014 - 09:34ไทย
งานแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ คุณประเวช สุริยะ ภาพกิจกรรมของกองคลังสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์29 ก.ย. 2014 - 15:08ไทย
พิธีลงนามและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ภาพกิจกรรมของกองคลังสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์8 ธ.ค. 2014 - 14:35ไทย
ปั่นเทิดพระเกียรติ สานความดี ตามรอยวิถีพ่อ ภาพกิจกรรมของกองคลังสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์9 ธ.ค. 2014 - 15:43ไทย
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 8 ภาพกิจกรรมของกองคลังสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์8 ธ.ค. 2014 - 15:06ไทย
ทำบุญกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ภาพกิจกรรมของกองคลังสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์23 ธ.ค. 2014 - 11:18ไทย
ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี ภาพกิจกรรมของกองคลังสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์24 ธ.ค. 2014 - 13:58ไทย
กีฬาสำนักงานมหาวิทยาลัย ภาพกิจกรรมของกองคลังสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์24 ธ.ค. 2014 - 17:07ไทย
สวัสดีปีใหม่ 2558 ภาพกิจกรรมของกองคลังสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์5 ม.ค. 2015 - 14:54ไทย
สวัสดีปีใหม่ 2558 จากคณะ/ส่วนงาน ภาพกิจกรรมของกองคลังสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์8 ม.ค. 2015 - 09:20ไทย
อบรมโครงการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งที่ 2 ภาพกิจกรรมของกองคลังสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์23 มี.ค. 2015 - 13:52ไทย
ร่วมพิธีตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ภาพกิจกรรมของกองคลังสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 เม.ย. 2015 - 09:29ไทย
ต้อนรับผู้อำนวยการกองคลัง คุณจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์ ภาพกิจกรรมของกองคลังสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์20 ก.ค. 2015 - 10:11ไทย
ต้อนรับมหาวิทยาลัยพะเยา ภาพกิจกรรมของกองคลังสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์14 ส.ค. 2015 - 11:11ไทย
อบรม เทคนิคสร้างสุขสนุกกับงานและบริการประทับใจ 12-13 กันยายน 2558 ณ อเวย์ สวนสวรรค์ เชียงใหม่ ภาพกิจกรรมของกองคลังสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์14 ก.ย. 2015 - 10:55ไทย
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเกี่ยวกับการบริหารงานเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ภาพกิจกรรมของกองคลังสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์23 ก.ย. 2015 - 14:37ไทย
มอบของที่ระลึก ให้กับ รองศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ ฉายสุวรรณ ภาพกิจกรรมของกองคลังสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์23 ก.ย. 2015 - 14:59ไทย
ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมกับเจ้าหน้าที่ ร่วมงานทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วัดฝายหิน ภาพกิจกรรมของกองคลังสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์2 พ.ย. 2015 - 11:32ไทย
ดำหัวอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้บริหาร ภาพกิจกรรมของกองคลังสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์26 เม.ย. 2016 - 11:01ไทย
งานแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2559 ภาพกิจกรรมของกองคลังสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์26 ก.ย. 2016 - 11:29ไทย
คุณจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองคลัง นำเจ้าหน้าที่ของกองคลัง สวัสดีปีใหม่ 2561 แด่ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาพกิจกรรมของกองคลังสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์17 ม.ค. 2018 - 13:51ไทย
ดำหัวอธิการบดี ภาพกิจกรรมของกองคลังสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 เม.ย. 2018 - 17:42ไทย
ที่ประชุมรองอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งประเทศไทย (ทรคท.) ครั้งที่ 2/2561 ภาพกิจกรรมของกองคลังสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์4 พ.ค. 2018 - 20:23ไทย
ต้อนรับคุณชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในโอกาสที่มาบรรยายแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อการวิจัยและพัฒนา ภาพกิจกรรมของกองคลังสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์5 พ.ค. 2018 - 16:22ไทย
โครงการสัมมนากองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561 เรื่อง "การสื่อสารเพื่อการบริหารที่เป็นเลิศ" ภาพกิจกรรมของกองคลังสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์7 ก.ย. 2018 - 09:45ไทย
งานมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 61 ภาพกิจกรรมของกองคลังสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์7 ก.ย. 2018 - 10:40ไทย
โครงการสัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร การติดต่อประสานงานและการบริการที่ดี ภาพกิจกรรมของกองคลังสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์10 มิ.ย. 2019 - 15:29ไทย
งานมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ บุคลากรกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภาพกิจกรรมของกองคลังวัชระ ปัญญาจันทร์ตีพิมพ์23 ก.ย. 2019 - 11:00ไทย
การซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ปี 2563 ภาพกิจกรรมของกองคลังวัชระ ปัญญาจันทร์ตีพิมพ์3 ก.ย. 2020 - 11:01ไทย
สัมมนากองคลัง 2563 "การพัฒนาทักษะด้านการบริการ และการสื่อสารสู่ชีวิตวิธีใหม่ (New Normal)" ภาพกิจกรรมของกองคลังวัชระ ปัญญาจันทร์ตีพิมพ์15 ก.ย. 2020 - 10:36ไทย
งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุงานสังกัดกองคลัง ประจำปี 2563 ภาพกิจกรรมของกองคลังวัชระ ปัญญาจันทร์ตีพิมพ์15 ก.ย. 2020 - 15:26ไทย
การประชุมที่ประชุมรองอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งประเทศไทย (ทรคท.) ประจำปี 2565 ภาพกิจกรรมของกองคลังสุริยัน เตจ๊ะสุ...ตีพิมพ์28 ต.ค. 2022 - 15:08ไทย
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาพกิจกรรมของกองคลังสุริยัน เตจ๊ะสุ...ตีพิมพ์6 ก.ค. 2023 - 15:59ไทย
มาตรการบริหารงบประมาณรายจ่ายปี 2557 ประกาศวิชชุกร ฟูศรีตีพิมพ์1 ส.ค. 2014 - 10:07ไทย
แจ้งข่าวด่วน การชำระเงินคืนเงิน Undo ประกาศวิชชุกร ฟูศรีตีพิมพ์21 ก.ย. 2015 - 13:46ไทย
Contact Form Webformเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์17 เม.ย. 2014 - 11:19ไทย
แบบฟอร์มใบสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (ส่วนงาน) Webformเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์4 พ.ค. 2014 - 12:58ไทย
แบบฟอร์มใบสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย Webformเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์4 พ.ค. 2014 - 13:14ไทย
แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของกองคลัง Webformพิกุลทอง เมืองแก้วตีพิมพ์13 พ.ค. 2014 - 12:34ไทย
อะไรคือวิธีในการประชุมที่มีประสิทธิภาพ บทความผู้ใช้ที่ยังไม่... (ยังไม่ยืนยันความถูกต้อง)ตีพิมพ์28 เม.ย. 2014 - 22:51ไทย
ประชุมประกันคุณภาพ ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์18 เม.ย. 2014 - 12:26ไทย
ประชุมปรึกษาหารืออำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์18 เม.ย. 2014 - 12:34ไทย
ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์18 เม.ย. 2014 - 12:48ไทย
เปิดซอง คณะรัฐศาสตร์ฯ ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์18 เม.ย. 2014 - 12:49ไทย

หน้า

Go to top