งานธุรการ

งานธุรการ เป็นหน่วยงานสังกัดกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย

หน้าที่หลักของงานธุรการ

งานธุรการ เป็นหน่วยงานภายใน ของกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลาย ดำเนินการวิเคราะห์สรุปหนังสือเสนอความคิดเห็นของหนังสือที่มาจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ ทางการเงิน การพัสดุ เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาสั่งการและแจ้งเวียนหนังสือดังกล่าวให้ทุกส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศของกองคลัง

งานต่างๆ ของงานธุรการ

งานธุรการดำเนินการดังนี้

1. งานรับ-ส่งและทะเบียนหนังสือ

  • รับหนังสือจากทุกคณะ ส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (จำนวนประมาณ 76 ส่วนงาน) และจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นเอกสารเกี่ยวกับใบสำคัญการตั้งหนี้เพื่อเบิกจ่ายเงิน หนังสือเกี่ยวกับการเงิน การพัสดุ ระเบียบ ข้อบังคับ ปฏิบัติงานโดยการบันทึกข้อมูลในระบบ CMU MIS ในระบบบันทึกใบสำคัญการตั้งหนี้ และระบบติดตามเอกสารนำส่งกองคลัง ผลการปฏิบัติงานสามารถสืบค้นข้อมูลได้

    ดำเนินการบันทึกข้อมูลเสร็จแล้วนำส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละสายงาน


  • ออกเลขทะเบียนหนังสือนำส่ง บันทึกข้อมูลเพื่อออกรายงานควบคุมหนังสือส่งออกจากกองคลังถึงคณะ ส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บุคคลภายนอก หน่วยงานภายนอก เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของทุกส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงลายมือรับเรื่องไว้เป็นหลักฐานปฏิบัติงานโดยการบันทึกข้อมูลในระบบ CMU MIS ในระบบบันทึกใบสำคัญการตั้งหนี้ และระบบติดตามเอกสารนำส่งกองคลัง


  • บันทึกข้อมูลพร้อมออกรายงานใบนำแฟ้มเสนอหนังสือถึงผู้บริหาร(อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานบริหารการเงินและทรัพย์สิน ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย) ดำเนินการนำแฟ้มเสนอไปยังเลขานุการผู้บริหาร นำแฟ้มที่ผู้บริหารสั่งการเรียบร้อยแล้วนำไปออกเลขที่กองกลางแลนำส่งผู้รับผิดชอบภายในกองคลัง หรือส่งคืนคณะ ส่วนงาน เพื่อนำไปดำเนินการต่อไป


2. งานวิเคราะห์สรุปหนังสือเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับทางด้านการเงิน การพัสดุ

เป็นหนังสือที่รับจากหน่วยงานภายนอกเช่น กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับระเบียบทางด้านการเงิน การพัสดุ โดยการสรุปสาระสำคัญของหนังสือนำเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ เมื่อผู้บริหารสั่งการแล้วนำแจ้งเวียนให้กับทุกส่วนงานใน สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนำเวียนที่เว็บไซต์กองคลัง ที่ http://finance.oop.cmu.ac.th ที่หนังสือเวียน


3. งานช่วยอำนวยการด้านการบริหารงานบุคคลของกองคลัง

เช่น ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับการปฏิบัติงานในกองคลัง การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. งานเกี่ยวกับด้านบุคคล

ในเรื่องการลงชื่อปฏิบัติงาน งานควบคุมและรายงานการลา ของบุคลากรสังกัดกองคลัง


5. การเสนอขอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

6. จัดทำและปรับปรุงเว็บไซต์ ของกองคลัง

7. ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศของกองคลัง ทางเว็บไซต์ ของกองคลังที่ http://finance.oop.cmu.ac.th

8. นำเอกสารประกาศประกวดราคาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (TOR) ที่รับจากคณะ ส่วนงาน ในสังกัดมหาวิทยาลัย และจากงานพัสดุ กองคลัง นำเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ ของกองคลังที่ http://finance.oop.cmu.ac.th และของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการเสร็จแล้วนำส่งเรื่องให้งานพัสดุ กองคลังดำเนินการต่อไป

9. นำระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกี่ยวกับการเงิน และการพัสดุ(กำหนดประเภทรายรับ-รายจ่ายของมหาวิทยาลัย) นำเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ ของกองคลังที่ http://finance.oop.cmu.ac.th

หัวหน้างานธุรการนางสาว พิกุลทอง เมืองแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

ภารกิจ: ดูแลความรับผิดชอบ มอบหมายความรับผิดชอบภายในงานธุรการ

รายชื่อบุคลากรงานธุรการ

ดูรายชื่อบุคลากรงานธุรการ

Go to top