ประกาศราคากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มประกาศฯใหม่ ข้อมูลเดิม

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 7 แสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 121 - 140 รายการ จากทั้งหมด 16329 รายการ
เลขที่โครงการ EGPเรียงจากมากไปน้อย ชื่อ หน่วยงานเจ้าของโครงการ วันที่ประกาศ ดาวโหลด ผู้ประกาศ
ไม่มี คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ คณะวิทยาศาสตร์ 23 พ.ย. 2561 cmurefprice-2018-317092730.PDF 7455
ไม่มี คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ คณะวิทยาศาสตร์ 05 พ.ย. 2561 cmurefprice-2018-454015436.PDF 7455
ไม่มี คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ เลเซอร์โซลิดสเตตชนิดผลึกไทเทเนียมเซฟไฟร์ (Titanium sapphiresolid-state laser) จำนวน 1 ชุด คณะวิทยาศาสตร์ 08 มี.ค. 2562 cmurefprice-2019-1782906293.PDF 7455
ไม่มี คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์สามมิติ ระบบ FDM จำนวน 1 ชุด คณะวิทยาศาสตร์ 21 ก.พ. 2562 cmurefprice-2019-1369886586.PDF 7455
ไม่มี จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง (เครื่องประกอบ) จำนวน 2 เครื่อง คณะวิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 2559 cmurefprice-2016-262918541.PDF 581
ไม่มี จัดซื้อวารสารภาษาต่างประเทศ จำนวน 5 รายการ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 12 พ.ค. 2559 cmurefprice-2016-116312761.pdf 1061
ไม่มี จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 10 มิ.ย. 2559 cmurefprice-2016-115887686.pdf 1061
ไม่มี จ้างเหมาออกแบบเอกลักษณ์แบรนด์ (Corporate Identity) โครงการพัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24 มิ.ย. 2559 cmurefprice-2016-11688411.pdf 1079
ไม่มี งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักบริการวิชาการ (เพิ่มเติม) สำนักบริการวิชาการ 08 ม.ค. 2558 cmurefprice-2015-703354330.pdf 546
ไม่มี จ้างกำจัดสารเคมีที่ไม่ใช้แล้ว คณะเภสัชศาสตร์ 30 ม.ค. 2558 cmurefprice-2015-6521719.pdf 1398
ไม่มี จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ ยี่ห้อ ริโก้) โดยวิธีพิเศษ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 11 ก.พ. 2558 cmurefprice-2015-1240528480.pdf 1061
ไม่มี จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีพิเศษ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 11 ก.พ. 2558 cmurefprice-2015-516922942.pdf 1061
ไม่มี ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ บัณฑิตวิทยาลัย 05 มี.ค. 2558 cmurefprice-2015-635407754.pdf 1222
ไม่มี จัดซื้อสารคล้ายบราสซิน สถาบันฯเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 18 มิ.ย. 2558 cmurefprice-2015-393537567.pdf 5922
ไม่มี ราคากลางการจ้างเหมาทำความสะอาดคณะรัฐศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2560 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 29 ส.ค. 2559 cmurefprice-2016-2135000249.pdf 1061
ไม่มี จ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาภูมิทัศน์คณะรัฐศาสตร์ฯ ประจำปี 2560 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 22 ส.ค. 2559 cmurefprice-2016-1016731684.pdf 1061
ไม่มี งานจ้างที่ปรึกษาด้านการขับเคลื่อนระบบ AACSB Accreditation คณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ 01 ก.ย. 2559 cmurefprice-2016-431084289.pdf 463
ไม่มี งานจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารอาคารเรียนคณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ 02 ก.ย. 2559 cmurefprice-2016-1692929960.pdf 463
ไม่มี งานจ้างเหมาประชาสัมพันธ์เปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้า OTOP เกษตรแปรรูปสู่สากล และการสร้าง Branding ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ 09 พ.ย. 2559 cmurefprice-2016-423822798.pdf 9765
ไม่มี จ้างออกแบบอาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (CIC) คณะการสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน 23 พ.ย. 2559 cmurefprice-2016-1342794806.pdf 568

หน้า

Go to top