ด่วนที่สุด

ด่วนที่สุด

การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/2564

- ให้นักศึกษาดำเนินการ "การขอใช้สิทธิ์รับการช่วยเหลือส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ" ที่ https://www.reg.cmu.ac.th/webreg/th/ ระหว่างวันที่ 25 ส.ค. - 3 ก.ย. 2564
พร้อมกับขอคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมส่วนที่เป็นส่วนลด ที่ https://cmu.to/FrlHx ระหว่างวันที่ 25 ส.ค. - 9 ก.ย. 2564 โดยจะคืนเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของนักศึกษาที่ผูกบัญชีกับ Prompt Pay

หน้า

Subscribe to RSS - ด่วนที่สุด
Go to top