ด่วนที่สุด

ด่วนที่สุด

ให้ทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัย ส่งรายละเอียดข้อมูลเพื่อการตรวจสอบยอดยกมาของงบการเงินของมหาวิทยาลัย (ยอดยกมา) ณ 30 กันยายน 2564

ตามหนังสือบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ได้ขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเข้าตรวจสอบยอดคงเหลือสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ยอดยกมา) และการเข้าทดสอบระบบการจัดทำรายงานการเงินเบื้องต้นของงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 โปรดจัดเตรียมเอกสารงบการเงินตามที่ปรากฎในเอกสารแนบ โดยจะเข้าปฏิบัติงานในวันที่ 1 – 3 , 6 – 10 กันยายน 2564 เป็นต้นไป นั้น

หน้า

Subscribe to RSS - ด่วนที่สุด
Go to top