การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

ประเภทหนังสือเวียน: 
สถานะ: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 308
เลขที่หนังสือ: 
ชม 0003/ว 36150 ลว 3/10/2556
ลงวันที่: 
14 ต.ค. 2013
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top