แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 กรณีสัญญาที่ต้องใช้เงินงบประมาณผูกพันข้ามปี และกรณีสัญญาที่ต้องมีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่มีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

เลขที่กองคลัง: 
ว 062
เลขที่หนังสือ: 
กค 0421.6/ว 47 ลว 6/02/2556
ลงวันที่: 
20 ก.พ. 2013
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top