แนวทางการดำเนินการในระบบ e-GP ในช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้

เลขที่กองคลัง: 
ว 381
เลขที่หนังสือ: 
กค 0421.6/ว 00454 ลว 13/12/2556
ลงวันที่: 
27 ธ.ค. 2013
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top